เวบทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ (Medical useful link)

ราชวิทยาลัย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
ราชวิทยาลัยโสต สอ นาสิก
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์
ราชวิทยาลัยสูตินรี

ชมรม
ชมรมชายหญิงวัยทอง
ชมรมโรคตับ
ชมรมโรคหืด/มูลนิธิโรคหืด
ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือด
GI Motility
The Stomach Research Group
แพทยสมาคม

สมาคม
สมาคมกุมารแพทย์
สมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาท
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหาร
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สมาคมประสาทวิทยา
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
สมาคมโรคผิวหนัง
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
สมาคมโรคติดเชื้อ
สมาคมรูมาติสซั่ม
สมาคมแพทย์สตรี
สมาคมโลหิตวิทยา
สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิด
สมาคมจิตแพทย์
สมาคมโรคผิวหนังเด็ก
สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
สมาคมต่อมไร้ท่อ

สมาคมอนามัยเจริญพันธ

เวชศาสตร์ครอบครัว

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
แพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย
สภาการพยาบาล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของพยาบาล
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาล
ทันตแพทยสภา
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรรม
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรร
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย