โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางศัลยกรรม(The Successful Development project Series for Excellence Surgery)

                                                                                                                             พ.อ.ศุภกิจ สงวนดีกุล
            
    การสังเคราะห์ความรู้หรือการสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์(Knowledge synthesis) ต่อการพัฒนางานด้านต่างๆ(Development&Evolution) ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่(Innovation) ทั้งรูปแบบการเรียน(Learning process)  การฝึกทักษะ(Skill training) เครื่องมือผ่าตัด(Surgical equipment) เครื่องมือที่ช่วยผ่าตัด (Assist surgical equipment) การจัดทำชุดโครงการพัฒนา(The series of development project)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ทักษะการผ่าตัดของศัลยแพทย์เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง(Continuous evolution) เพื่อความเป็นเลิศทางศัลยกรรม(Excellent surgery) และประโยชน์ต่อผู้ป่วยศัลยกรรม(Excellence for all humanity) เพิ่มความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อวิชาชีพศัลยกรรม(Ensure & Believe in Surgical professionalism) จำแนกการพัฒนาเป็น ๓ด้าน (3Aspects of series of the development)
     
      ๑.ด้านความรู้(Knowledge)
                 .การพัฒนาการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์(Neurosurgical E-learning) พัฒนาและทดสอบรูปแบบการเรียนแบบใหม่กับการเรียนแบบเดิม สร้างรูปแบบการเรียนใหม่ที่เป็นอิสระ(Freedom of learning)สะดวก(Every place,time) เท่าเทียม(Equity) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
                 ๒.การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย ทางคลินิกและแพทยศาสตร์ศึกษา ชุดงานวิจัยต่อเนื่อง(Neurosurgical Research series Project) เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
                 ๓.การพัฒนาสื่ออิเลกโทรนิกส์(E- handbook project)  เพิ่มปริมาณ,เนื้อหาและคุณภาพแหล่งเรียนรู้(Develop resource of learning) จัดสร้างมาตรฐานด้านการรักษาและจริยธรรมในรูปแบบอิเลกโทรนิกส์ที่สามารถค้นหาได้ง่าย ,สร้างหนังสือ คู่มืออิเลกโทรนิกส์
                  ๔.การพัฒนาอัจฉริยภาพ(Genius formation project) การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสมอง
      ๒.ด้านจริยธรรม(Ethic)
                  ๑.การส่งเสริมจริยธรรมในรร.แพทย์(Empowering ethic in medical education)  การสอดแทรกการเรียนจริยธรรมในการเรียนการสอนปรีคลินิกและการปฏิบัติงานคลินิก เพื่อปลูกฝังจริยธรรม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่การเป็นแพทย์ที่ดี ,ส่งเสริมศัลยปฏิบัติที่ดี(Good surgical practice)ที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย(Surgical patient safety)อันนำไปสู่ ความเป็นเลิศทางศัลยกรรม(Excellence in Surgery)
                  ๒.การพัฒนาการเรียนจริยธรรมผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์(Ethic E-larning project) สร้างสื่ออิเลกโทรนิกส์และทดสอบการใช้การเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ เช่นเดียวกับการพัฒนาการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์
                  ๓.การพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านจริยธรรม (Ethic research series) เช่นเดียวกับการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยโดยชุดงานวิจัยต่อเนื่อง ศึกษาวิจัยปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้การสร้างศัลยแพทย์และการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์
      ๓.ด้านทักษะการผ่าตัด(Surgical skil,technic)
                ๑.การพัฒนาหุ่นฝึกผ่าตัด (The neurosurgical operative model project) ออกแบบและผลิตหุ่นจำลองเพื่อใช้ฝึกผ่าตัด เริ่มจากการฝึกผ่าตัดรักษาโรคทางระบบประสาทกับหุ่นจำลองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มปี2006
                ๒.การสร้างเครื่องกำหนดตำแหน่งในสมองเสมือนจริงอย่างง่าย(The simple VR neuronavigator)  สร้างเครื่องกำหนดตำแหน่งในสมองอย่างง่ายขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเริ่มปี2011 เพื่อใช้ประกอบการผ่าตัดเสมือนจริง คอมพิวเตอร์ร่วมกับหุ่นฝึกผ่าตัด ช่วยกำหนดตำแหน่งในสมองเพื่อการผ่าตัด และฝึกผ่าตัด
                ๓.การพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง(The Virtual reality for neurosurgical operative simulation project)  เพื่อวางแผนการผ่าตัด สร้างพยาธิสภาพจำลองสภาวะโรคที่เกิดกับผู้ป่วยจริง การผ่าตัดเสมือนจริง และฝึกซ้อมผ่าตัด ก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยจริง ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยการผ่าตัด  เริ่มปี2011
                ๔.การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์(Innovation ,Neurosurgical equipment)  เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ใช้ภายในประเทศ เช่น เครื่องมือผ่าตัด,อุปกรณ์ช่วยผ่าตัด เครื่องกำหนดตำแหน่งในสมอง เป็นต้น ซึ่งราคาถูกกว่าต่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาประเทศก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ
  โครงการพัฒนา๓ด้าน เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพแพทยศาสตร์ศึกษาและการรักษาทางคลินิก จัดทำโครงการย่อย 11โครงการจัดทำในรูปการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ประเมินผลเป็นระยะสั้นทุกปีและระยะยาวทุก5-10ปี
       
       ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อผลงานจากโครงการทั้งหมดบรรลุผล สำเร็จการแก้ปัญหา  สร้างศัลยแพทย์ที่ดี ผลการผ่าตัดรักษาเป็นเลิศ เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ ผู้ป่วย ประชาชนมีศรัทธาและเชื่อถือวิชาชีพศัลยแพทย์
       การมุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ (Excellence surgery for Excellence huminity)
      ทุกโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นโครงการสุดท้าย พัฒนาศักยภาพสมองและขีดความสามารถ ให้เป็นเลิศ แก่ผู้คิดโครงการ,ผู้ร่วมโครงการ และมนุษย์

วัตถุประสงค์:เพื่อตอบสนองโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(วพม.) ปีละ100คน 
                    พัฒนาคุณภาพและสอดคล้องกับการสร้างมาตรฐานเพื่อเป็นองค์ประกอบสำหรับการสร้างแพทย์ที่มีคุณภาพซึ่งนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ทางคลินิก
                              1.)มาตรฐานด้านความรู้
                              2.)มาตรฐานด้านการปฏิบัติ
                              3.)มาตรฐานด้านจริยธรรม
                             4.)คุณภาพการรักษาทางคลินิก
                             5.)คุณภาพการเรียนการสอน

ผลสำเร็จ:  คุณภาพของแพทย์,ศัลยแพทย์ที่จบการศึกษาี
                  คุณภาพการรักษา,ผลการรักษาี ,ปริมาณและคุณภาพองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น             
                 ควรดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด
                                 ความรู้ดี สอบผ่านอย่างดี
                                 ความสามารถดี ทักษะทางคลินิก,ทักษะการผ่าตัด


ชุดโครงการพัฒนา11โครงการ 
             1.)โครงการพัฒนาการศึกษาวิจัยสาขาประสาทศัลยศาสตร์ในรพ.พระมงกุฎเกล้า
                       (The Neurosurgical Research series Project )
             2.)โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาประสาทศัลยศาสตร์ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์
                       (The Neurosurgical E-Learning Project )          
             3.)โครงการพัฒนาสื่ออิเลกโทรนิกส์สำหรับการเรียนวิธีผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
                       (The Neurosurgical operative technic E-learning Project)

             4.)โครงการพัฒนาหุ่นจำลองสำหรับฝึกผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท
                       (The Neurosurgical Operative Models  Project)
             5.)โครงการพัฒนาการผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทเสมือนจริง
                       (The  Virtual reality neurosurgical operative simulation)
             6.)โครงการพัฒนาอุปกรณ์การผ่าตัดศัลยกรรมประสาท
                       (The Neurosurgical Instrument Project)
             7.)โครงการพัฒนาเครื่องกำหนดตำแหน่งสำหรับการผ่าตัดโรคทางระบบประสาท
                        (The Simple VR Neuronavigator Project)

             8.)โครงการพัฒนาจริยเวชศาสตร์
                       (The Ethic  E-Learning Project)
             9.)โครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กรแพทย์
                         (Transparency&empowering  ethical organization project)
            10.)โครงการพัฒนาคุณภาพการรักษาทางคลินิก
                       (Neurosurgical quality development project)
            11.)โครงการสร้างอัจฉริยภาพ
                      (Genius formation project)
           
โครงการด้านแพทยศาสตร์ศึกษาเกี่ยวเนื่องและผสมผสานกับโครงการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกและทุกโครงการเป็นการพัฒนาการศึกษาวิจัย ทุกโครงการสนับสนุนและรวมเป็นเรื่องเดียวกัน ผลสำเร็จทุกโครงการนำเสนอในรูปแบบผลการศึกษาวิจัยเป็นผลสำเร็จของชุดงานวิจัยต่อเนื่อง(The successful neurosurgical research series) ทุกโครงการเริ่มวางแผนและดำเนินการปี2006 ประสบผลสำเร็จในปี2011

พัฒนาคุณภาพการรักษาในรูปแบบโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางคลินิก เริ่มจากรวบรวมและรายงาน(Case series)ข้อมูลผลสำเร็จของการพัฒนาการผ่าตัดรักษาโรคทางศัลยกรรมประสาทเพื่อผลการรักษาที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ รวมทั้งดำเนินการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ของการผ่าตัดรักษาโรคทางระบบประสาท การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยจาก Evidence class 3 เป็นClass1,RCT
ดัชนีชี้วัดผลการรักษาที่ดี(Outcome Key Performance Index)KPI Succesful result:
1.ผลสำเร็จสูง(High success rate) ผู้ป่วยรอดตายหายป่วยพ้นจากความพิการ:อัตราตายจากการผ่าตัดSurgical Mortality rate=0ไม่มีการตายจากการผ่าตัด no surgical mortality หรือ อัตราตายลดลง decreased surgical mortality  และการผ่าตัดไม่ก่อให้เกิดผลเสีย เกิดผลดียืดชีวิต Prolong life
2.อัตราพิการDecreased surgical morbidity,การผ่าตัดไม่ก่อให้เกิดความพิการลดอัตราการพิการ,คุณภาพชีวิต
3.อัตราการฟื้นตัวMaximized recoveryมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วใกล้เคียงปกติหรือความพิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น ผู้ป่วยฟื้นจากโคม่า กลับมารู้สึกตัวในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัด ระยะเวลาอยู่ในรพ.ลดลง
4.อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนทางระบบอื่นๆลดลง(Decreased medical complication)
The Series of successful neurosurgical operation           
    The successful surgical resection of AVM before definite investigation
      Surgical MR=0%(No death),Totalresection 80%
    The successful rupture cerebral aneurysm treatment
     Surgical MR=0%,Improve of disability 80%
    The successful minimal invasive procedure for intracerebral hemorrhage
     Surgical MR=0%,Improvement before complication 90%
    The successful of Decompressive craniectomy for acute cerebral infarction
     Surgical MR=0%,Improvement 90%
    The successful treatment of thiopental in the refractory increased intracranial pressure
     Surgical MR=0%,Improvement 60%
    The successful traumatic brain injury treatment
     Surgical Overall TBI MR=1% ,Severe head MR=10%,Improvement 70%
    The successful protocol to reduced CSF shunt infection
     Surgical MR=0%,Risk reduction from10% to 2% , 0%(No infection in selected case)
    The successful of cranial tumor resection
     Surgical MR=0%,Total resection 80% Improvement 80-100%

    ปัจจุบันโครงการประสบความสำเร็จด้วยการพัฒนาความรู้และการตัดสินใจทางคลินิก(Good surgical competence&judgement)รวมทั้งทักษะการผ่าตัด(Good neurosurgical knownledge&skill)มีการวางแผนและฝึกผ่าตัดก่อนการผ่าตัดจริงที่ดี(Virtual reality neurosurgical operative simulation)ซึ่งสามารถควบคุมผลการรักษาที่ดีได้โดยไม่มีการตายจากการผ่าตัดและการผ่าตัดไม่ก่อให้เกิดความพิการเพิ่มขึ้น,ผ่าตัดโดยไม่เสียเลือด(Bleedless operation)มีความปลอดภัยสูงมีการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปีในที่ประชุมวิชาการต่างๆทั้งในและนอกประเทศ(รพ.พระมงกุฏเกล้า,วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์,ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์,ASEAN Congress of neurological surgeon)
         การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม(Hollistic care)มีประสิทธิภาพในการรักษา,การติดต่อสือสาร,การพยากรณ์โรคอย่างแม่นยำและให้คำปรึกษาด้วยใจ(ใจเขาใจเรา), ช่วยให้ความหวังและกำลังใจ(Psychosocial support&Encouragement)เพื่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว,สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเสมือนญาติมิตร เพิ่มศรัทธาต่อวิชาชีพแพทย์(แก้ไขวิกฤตศรัทธาไม่มีปัญหาการฟ้องร้อง)

ปัญหานำไปสู่การพัฒนา(Problem leading to development) ชุดโครงการพัฒนาเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และ มีวิวัฒนาการเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น(Continuous Evolution) ปัจจุบันกำหนดอนาคต การวางแผนปัจจุบันเพื่อผลสำเร็จในอนาคต(The Present planning for The future success)