คู่มือผ่าตัดรักษาโรคระบบประสาท(Internet Handbook of neurosurgical operative technic: State of the art)  

 วัตถุประสงค์(Objective)

เพื่อการเรียนรู้เทคนิดการผ่าตัดทางระบบประสาทอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อผลสำเร็จของการผ่าตัดอย่างดี

ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการรักษาคนไข้

พัฒนาความรู้ด้านการผ่าตัดรักษาโรคระบบประสาท ,คุณภาพการรักษา

 

แนะนำการเรียน(Instruction)

อ่านทำความเข้าใจ หลักการผ่าตัด,ขั้นตอนการผ่าตัด

ฝึกซ้อมผ่าตัดกับหุ่นจำลอง หรือศพ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สังเกตการผ่าตัดจริงในมนุษย์

ลงมือผ่าตัดด้วยความมั่นใจ

อ่านอย่างรวดเร็วและจดจำสิ่งสำคัญของการเป็นศัลยแพทย์ที่ดี มีความรู้ ฝีมือ และจริยธรรม

หน้าต่อไป(Next)

 

 

หน้าต่อไป(Next)