ผลสำเร็จของโครงการวิจัยพัฒนาสื่ออิเลกโทรนิกส์เพื่อพัฒนาสมอง

โครงการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อใช้ทดลองรูปแบบการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์สำหรับการศึกษาวิชาศัลยกรรมประสาทและจริยธรรมทางการแพทย์

๑. ผลสำเร็จโครงการศึกษานำร่องการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์(The Neurosurgical E-learnig Pilot Study Project)

๒. ผลสำเร็จโึครงการพัฒนาจริยเวชศาสตร์ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์(The development of ethical E-learning project)

๓.จริยธรรมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(Ethic&Behavioral change)

ผลสำเร็จของโครงการวิจัยเป็นผลสำเร็จของการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ (แพทยศาสตร์ศึกษา)และการพัฒนาสมองสู่ความเป็นเลิศ การมีสมองที่ดีผู้เรียนสอบผ่านหมดทั้ง 100% และที่สำคัญ เป็นคนดี

ซึ่งผลการสอบของนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้ารุ่น100คนรุ่นแรก ปี2552เป็นที่น่าพอใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการผลิตแพทย์เพิ่ม ทั้งปริมาณและคุณภาพ สอบNational board examination of clinical medical science ผ่าน 100% ด้วยคะแนน62-78% และโครงการพัฒนาจริยธรรมผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ นักศึกษามีความพอใจและมีความรู้ด้านจริยธรรมเพื่อจบเป็นแพทย์ที่ดี

เป็นเรื่องที่น่ายินดี กับผลงานสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและธำรงรักษาคุณธรรมอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการสร้างแพทย์ที่ดีที่น่าศรัทธา ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจดีของผู้สอนและความร่วมมือของนักศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นผลประโยชน์ที่แท้จริงของโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตแพทย์ที่ดีอันจะเห็นผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเมื่อแพทย์ที่ดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมเป็นการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมอย่างยั่งยืนที่ต้นเหตุุ

การศึกษาวิจัยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ดี ซึ่งศึกษาและรายงานผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะได้รับบริการทางการแพทย์จากแพทย์ที่ดี

The successful of the development of E-learning is the success of medical education that evaluated by the quality of medical student ,100%pass the examination and understanding the professionalism (Ethical mind) and to be a good doctor

In the year 2009 all medical students can pass the National board examination of clinical medical science.with the appropriate range(62-78%)

Congratulation for all medical students that can pass the examination , The succesful of both instructor and student to maintain good medical prafessionalism.

This is confirming the excellent of E-learning and brain training project .Non profit(Free)and solve the ethical problem(good :professionalism).