การประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย(Royal College of Surgeon of Thailand join with American College of Surgeon)

การประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่36 จัดร่วมกับวิทยาลัยศัลยแพทย์สหรัฐอเมริกา(American college of Surgeon)จัดที่รร.แอมบาสเดอร์ พัทยา วันที่ 14-17 กค.2554 มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่องให้ผู้เข้าประชุมได้เลือกฟังเรื่องที่ตนสนใจตั้งแต่8.00น.-16.00น. เรื่องที่น่าฟัง

๑.แพทยศาสตร์ศึกษา(Medical education),การสร้างศัลยแพทย์(Surgical training) ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา,ออสเตรเลีย ๒.ความรู้ทางด้านศัลยกรรมสาขาต่างๆ, ๓.การประกวดและนำเสนอผลการวิจัย,สิ่งประดิษฐ์,โปสเตอร์แสดงผลการวิจัย,สื่อการสอนอิเลกโทรนิกส์,๔.การจัดแสดงนิทรรศการยาและเวชภัณฑ์

1.หลักสูตรการเรียนศัลยกรรมประสาทในอเมริกาและออสเตรเลีย มีมาตรฐานการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรที่เหมาะสม ระยะเวลาุ6-9ปี (ไทย ปัจจุบัน 5ปี),มีการศึกษาต่อเนื่องเก็บคะแนนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและทดสอบรายปี(CME CREDIT) ผู้ที่จะจบเป็นศัลยแพทย์ต้องมีความรู้(Knownlege:Basic science,surgical science),ทักษะการผ่าตัด(Surgical skill:Porfolio,number of surgical cases),มีผลงานวิจัย(Research),มีจริยธรรม(Professionalism) สอบผ่านข้อเขียน(Multiple choices,Essay examination) ,สอบปากเปล่า(Oral examination for decision making ,oral surgical technic),ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย(Shotr cases,Long case examination) ,มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเกินเกณฑ์ที่กำหนด(CME Credit )

บรรยาย Trauma registry in thailand,Surgical patient safety

2.ความรู้ทางศัลยกรรมประสาท

Military surgery : Traumatic brain injury for surgeon:การรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะจากสงคราม เรื่องการลำเลียงผู้ป่วยออกจากสมรภูมิที่เกิดเหตุโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังรพ.สนาม(Evacuation)}การกู้ชีพ( BLS,ATLS),การคัดแยกผู้ป่วย(Triage),การจัดการรักษา(Management) บาดเจ็บที่ศีรษะจากสงครามรุนแรงเป็นบาดเจ็บชนิดบาดแผลเปิดจากกระสุน ระเบิด(Penetrating head injury:Gun short wound,Bomb blast injury) การผ่าตัดรักษาเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย ,รพ.สนามมีPortable CT Scan เพื่อตรวจรอยโรคในกะโหลกศีรษะ ,มีห้องผ่าตัดสามารถผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ อธิบายหลักการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะจากวัตถุระเบิด กระสุนปืน ซึ่งการบาดเจ็บมักจะมีอวัยวะอื่นๆร่วมด้วยเช่น Maxillofacial injury ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ สภาพร่างกายผู้ป่วย โรคแทรกซ้อน

Decompressive craniectomy DECRA Project นำเสนอผลการวิจัยการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อรักษาภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงจากบาดเจ็บที่ศีรษะ (Decompressive Craniectomy in Diffuse Traumatic brain injury) ตีพิมพ์ในวารสารThe New England Journal of medicine 27 April 2011 Multicenter Randomized Control Trialศึกษาที่ออสเตรเีลีย& นิวซีแลนด(88%) ซาอุดิอาระเบีย แคนาดาซึ่งทำสำเร็จในปี2010 (December 2002-April 2010)ศึกษาผุ้ป่วย155ราย Non penetrating traumatic brain injury:Diffuse brain injury มีIntractable Increased Intracranial pressureที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา แบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัด 73ราย กลุ่มควบคุม82ราย วัดผลด้วยGlassgow outcome score ที่6เดือน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีความดันกะโหลกศีรษะลดลง และระยะเวลาที่อยู่ในICU ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม ผลการรักษามีอัตราตายใกล้เคียงกันที่ 6เดือน กลุ่มผ่าตัด19% กลุ่มควบคุม 18% ผลการรักษากลุ่มผ่าตัดGOS =3 กลุ่มควบคุม GOS =4 การศึกษาแสดงให้เห็นอัตราตายที่6เดือนจากบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงสมองบวมความดันในกะโหลกศีรษะสูง ประมาณ18-19% การผ่าตัดช่วยลดความดันในกะโหลกศีรษะและระยะเวลาอยู่ในICU (ข้อคิดเห็นอย่างไรก็ตามงานวิจัยมีข้อที่น่าสงสัย จำนวนประชากรที่ศึกษาวิจัย, ระยะเวลาที่จะผ่าตัด,ขนาดกะโหลกศีรษะที่เปิด, เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วย ,การCross over จากกลุ่มควบคุมเมื่อความดันกะโหลกศีรษะสูงและต้องรับการผ่าตัด ,ระยะเวลาวัดผลการรักษาจำกัดที่6เดือน ซึ่งผู้ป่วยอาจฟื้นตัวเต็มที่ที่1ปี สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดBias เบี่ยงเบนผลวิจัย ควรจะมีการศึกษาวิจัยเพิ่ม)

Bionic vision โครงการผ่าตัดรักษาโรคที่เกิดจากการมองเห็นผิดปกติ(ตาบอด,ลานสายตาผิดปกติ)ด้วยตาเทียม(Bionic eye)เครื่องกระตุ้นสมอง(Occipital Cortical stimulation ) เป็นการศึกษาวิจัยที่ดำเนินการรักษา ผู้ป่วยตาบอด หรือ มีลานสายตาผิดปกติ จากโรค Macular degeneration,Catarct,Ritinitis โดยการใช้ตาเทียม(แว่นตาติดกล้อง) มีสายเชื่อมต่อแบบไร้สาย ไปยังCortical stimulatoion ที่ฝังไว้ในกะโหลกศีรษะ

Carotid endarterectomy :บรรยายข้อบ่งชี้การผ่าตัด การศึกษาวิจัยจากหลายTrial:ผลการรักษาเปรียบเทียบระหว่าง การผ่าตัด(Carotid endarterectomy)และการรักษาผ่านภายในเส้นเลือด(Carotid endovascular stent:CAS) ผลการรักษาใกล้เคียงกัน กลุ่มผ่าตัดมีปัจจัยเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่ากลุ่มCAS

Neurosurgical training in USA.,Australia,Thailand ดังกล่าวข้างต้น