การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ (Strategic planning of CNST)

    สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่20-21มิย.2554 มีผู้เข้าร่วมประชุม40ท่าน
วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
   องค์กรวิชาชีพ ปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภา ,เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้การกำกับภาครัฐ
     หน้าที่หลัก สร้าง,ควบคุมประสาทศัลยแพทย์ และสร้าง,เผยแพร่องค์ความรู้ :๑.ฝึกอบรมและสอบ /๒.ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ /๓.ส่งเสริมการศึกษาวิจัย / ๔. จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องและกิจกรรมต่างๆ / ๕. เป็นศูนย์กลางติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ / ๖.ส่งเสริมและผดุงเกียรติสมาชิก / ๗.สร้างความสามัคคีกลุ่มแพทย์ / ๘.จัดหาทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมการศึกษาวิจัย / ๙.เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน / ๑๐.ร่วมกำหนดระเบียบ พรบ. / ๑๑. รายงานกิจกรรมต่อแพทยสภา
      สมาชิก 380คน คณะกรรมการบริหาร 15คน วาระ2ปี ,คณะอนุกรรมการ อฝส 18คน ,คณะอนุกรรมการต่างๆ
      ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น11อาคารเฉลิมพระบารมี๕๐ปี ซอยศูนย์วิจัย กทม.
      หน่วยงานที่กำกับดูแล แพทยสภา, รวศท.,สปสช.,สำนักงานประกันสังคม,ศาลปกครอง
      ทิศทางการเติบโต,พัฒนาขององค์กรวิชาชีพ จาก การวางแผนปัจจุบันเพื่อผลสำเร็จในอนาคต(Present planning for future success)เริ่มจากกลุ่มประสาทศัลยแพทย์(2518)ก่อตั้งเป็นสมาคมประสาทศัลยแพทย์ (2528) เป็นวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์(2550) อนาคตสู่ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์(2555 -2556) ยุทธศาสตร์ที่กำหนดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, การร่วมกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Asean charter)
       เริ่มการวางแผนเพื่อความสำเร็จปี2554 พัฒนาองค์กรสอดคล้องกับระบบคุณภาพ(Thailand Quality Award:TQA)


     วิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ (SWOT Analysis)
     จุดแข็ง :เป็นองค์กรวิชาชีพที่น่าเชื่อถือ,มีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า,มีผลงานเป็นที่ยอมรับ,ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง,การดำเนินการมีความโปร่งใส,มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ,ให้บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์แก่ราชวงศ์ (การรักษาดูแลสุขภาพ,โครงการศัลยแพทย์อาสา),สมาชิกและประชาชน
     จุดอ่อน :สมาชิกขาดความสนใจเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อเสนอแนะ,การดำเนินการไม่คล่องตัวจำกัดเฉพาะกลุ่มกรรมการผุ้บริหาร ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก
     โอกาส :ศักยภาพที่มีอยู่มีโอกาสพัฒนาด้านต่างๆสูง,ทิศทางอนาคต เป็นราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ มีโอกาสพัฒนางานด้านประสาทศัลยศาสตร์ทัดเทียมอารยประเทศ
     ภัยคุกคาม :ความเสื่อมด้านจริยธรรมและการฟ้องร้อง องค์กรที่มิใช่รัฐ(NGO),ศาล

     เรียนรู้ระบบTQA  ปฏิบัติการด้วยค่านิยม11ประการ การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์,ความเป็นเลิศ,การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล,การให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้า,ความคล่องตัว,การมุ่งเน้นอนาคต,การจัดการเพื่อนวัตกรรม,การจัดการโยใช้ข้อมูลจริง,ความรับผิดชอบต่อสังคม,การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า,มุมมองเชิงระบบ
      เขียนโครงร่างแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งอ้างอิงจากราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
        การเขียนแผนยุทธศาสตร์ Strategiec deployment
Strategic objective Goal (long term,short term) action plan/KPI /Resources/Stakeholder
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ
ยกตัวอย่าง จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ รวศท.เป็นราชวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย
กิจกรรม  กำหนดโครงการ 1.ชี้นำการบริการแก่ศัลยแพทย์ ,2.เผยแพร่ศัลยปฏิบัติที่ดี,3.มาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วยศัลยกรรม,4.ราชวิทยาลัยสัญจร(ตรวจเยี่ยมรพ.ส่วนภูมิภาคเพื่อรับรู้ปัญหา สัดส่วนการกระจายศัลยแพทย์ส่วนต่างๆในประเทศไทย),5.สร้างฐานข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,6.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร,7.สร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก,8.จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ (เช่น เพิ่มทุนTraveller grant),9.การศึกษาต่อเนื่อง,10.พัฒนาการประเมินผลสถาบันการฝึกอบรม 11.พัฒนาการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรมและการเผยแพร่ผลการวิจัย การใช้นวัตกรรม
ตัวชี้วัด 90%ศัลยแพทย์เป็นสมาชิก,มีส่วนร่วมการร่างพรบ.,กม.,สถาบันการฝึกอบรมมีการประเมินผลที่ดี-ดีมาก ร้อยละ,ความพึงพอใจของสมาชิก,การเผยแพร่ข้อมูล,การเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา,ข้อร้องเรียน,อัตราการฟ้องร้องลดลงร้อยละ, มาตรฐานการฝึกอบรมและการบริการ
ข้อมูลพื้นฐาน ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์Oracle
ผู้รับผิดชอบ กำหนดบุคคล เช่น ประธาน เลขานุการ หรือ ตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มาจากสถาบันฝึกอบรมร่วมรับผิดชอบ          เป็นต้น

โครงร่างแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
๑.แผนยุทธศาสตร์ที่1.วิทยาลัยมีมาตรฐานสากลเป็นที่รู้จักและยอมรับระดับนานาชาติ(International recognition)
เป้าประสงค์  Goal long term:International course(Curriculum) in all training institute ,CME for neurosurgery,หลักสูตรมีมาตรฐาน ผลิตองค์ความรู้ สร้างประสาทศัลยแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล
                    Goal short term:Decrease training center gap ,Increase conference participant
กิจกรรม Action plan 2556:ยกระดับสถาบันการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
             1.Revised training program(Curriculum),CME educational course
               resident rotation,increased surgical exercise,Evaluation form redesign
              2.Member survey project
ตัวชี้วัด KPI:No. of surgical procedures,Competency evaluation pass>80%,Resident satisfaction
             Action plan 2560 :Data warehouse for training program
             Stake holder: Executive committee,Neurosurgical CME  Committee

๒.แผนยุทธศาสตร์ที่2.ประสาทศัลยศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ผู้รับบริการศรัทธาสูง (Professionalism that meet the highest customer ‘s expectation)
                     Goal long term: Sustaining neurosurgery professionalism in high standard
                     Goal short term:  Educational course for member
             Action plan senior teacher site visit to increase multiprofessional level communication
                                  Conference project all year.
                                  Increase face to face communication conference schedule
             KPI number of site visit>4unit,attendance>100
             Stake holder: Executive committee ,Ethic committee

๓.แผนยุทธศาสตร์ที่3.การชี้นำสังคม (College social responsibility)
             Goal long term : Health promotion&prevention :social awareness of preventable neurosurgical condition
             Goal short term : Social Networking
             Action plan: Public relation,Update and customized website to public and related diseased and other media
                     Website for public and linkage to popular website active role in national level committee
            KPI :No .of access member contribution to public
            Stake holder:  Social committee

๔.แผนยุทธศาสตร์ ที่4. โครงสร้างการบริหาร(Estrablished of Administrative structure&system)
             Goal long term : IT and financial system 
             Goal short term : good governance
             Action plan : HR and renovation projec t
                                     College office and full facility
                                     Database : Data warehouse,oracle
                                     Administrative structure & system
            KPI :Effectiveness of administrative system
            Stake holder:Executive committee

๕แผนยุทธศาสตร์ที่5. บริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ (Distribution of neurosurgical service)
             Goal long term : Improve well being
             Goal short term :Appropriated work load,distribution of neurosurgeon
             Action plan : Survey and Improve well being of neurosurgical member
            KPI :Feedback from member,Quality of neurosurgical service
            Stake holder:Executive committee

๖.แผนยุทธศาสตร์ที่6.การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางประสาทศัลยศาสตร์ (Knownledge management&Innovation)
             Goal long term : Commercialized neurosurgical product
             Goal short term : Thailand Neurosurgical instrument
             Action plan : Research&Development of Thailand Neurosurgical instrument project
            KPI :Number of useful products and instrument
            Stake holder:Executive committee,Innovative committee
๗.แผนยุทธศาสตร์ที่7เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
             Goal long term : Cyber organization,Cyber college of neurosurgeon of thailand
             Goal short term : successful IT use in Training program,education and conferrence
             Action plan :  Teleneurosurgical education&conference ,E-office ,E-Neurosurgical learning,E-operating room&procedure project
            Stake holder:Executive committee,IT committee

      ขั้นเริ่มต้นก่อตั้งวิทยาลัยและราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเริ่มวางแผนเพื่อผลสำเร็จในอนาคตอ้างอิงจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  เริ่มสร้างแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการด้วยโครงการต่างๆจะมีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร,ผู้รับผิดชอบ,คณะทำงาน, ปรับปรุงการดำเนินการอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและคุณภาพตรวจสอบและประเมินผลได้จริง สมาชิกประสาทศัลยแพทย์ทุกท่านควรเข้าใจหัวใจของการพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน เพื่อความมั่นคง,ยั่งยืนของประเทศชาติ ทัดเทียมหรือล้ำหน้าอารยประเทศ เป็นผู้นำกลุ่มASEAN และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์