แพทยศาสตร์ศึกษา(E-Medical & Education zone : Education strategy,freedom of learning,handbook,research&innovation)

เส้นทางชีวิตแแพทย์ แผนที่สู่จุดหมายปลายทาง คมความคิดผู้นำผู้มีวิสัยทัศน์(Aim of Doctor's life)

กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ(Excellent strategies)

การพัฒนาระบบการศึกษาแนวคิดใหม่รููปแบบการเรียนอย่างอิสระ(Development of learning&Freedom)

ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเเป็นเลิศทางศัลยกรรม(The Successful development projects series for Excellence Surgery)

สรุปผลสำเร็จชุดการศึกษาวิจัย(Summary of Successful Research series )

แบบจำลองทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ(The prognostic model for Traumatic brain injury outcome prediction)

การผ่าตัดเสมือนจริง(Virtual reality operative simulation,Simple navigator,Operative models)10 minutes powerpoint presentation

การผ่าตัดแก้ไขความพิการทางระบบประสาทแต่กำเนิดทารกในครรภ์(Fetal surgery&Virtual Reality simulation) 10 minutes powerpoint presentation

 

ผลสำเร็จโครงการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์(Success E-learning project) จริยธรรมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(Ethic&Behavioral change)

 

คู่มือประสาทศัลยศาสตร์(Internet Handbook of Neurological Surgery)

คู่มือผ่าตัดรักษาโรคระบบประสาท(Internet Handbook of neurosurgical operative technic: State of the art) PDF file

คู่มือจริยธรรม(Internet Handbook of Ethic)

ศัลยปฏิบัติที่ดี (Good Surgical Practice)

กรณีศึกษาด้านจริยธรรม(Ethical case study)

คู่มือฝังเข็มรักษาโรคทางระบบประสาท(Acupuncture for neurological disease)

ทดสอบความรู้ทางคลินิก(Clinical quiz)

ภาพรังสีวินิจฉัย(Diagnostic imaging)Neurosurgical tip:How to interprete the cerebral angiographic film

การประชุมวิชาการและสรุปรายงานการประชุม(Neurology&Neurosurgery&Surgery conference&conferrence report) ยุทธศาสตร์วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย(CNST Strategic Planning) การประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย(Royal College of Surgeon of Thailand join with American College of Surgeon) การประชุมวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

 

ประวัติศาสตร์แพทย์ทหหาร,ประสาทศัลยศาสตร์

เวบทางการแพทย์ที่มีประโยชน์(Medical useful link)

 

Miracle can happen by the effort and the art of therapy to prolong life , It is not for you to do the black cab take hope away from the patient. Hope that come to us all