นวัตกรรมในอนาคต(Future innovation:Past-Present-Future Trend)

จากอดีตมาสู่ปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต การมองดู(ด้วยสติปัญญา:Intelligence vision) การเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยต่า่งๆ อดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ปัจจุบันสำคัญที่สุดเป็นทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต การมองจากปัจจุบันสามารถกำหนดอนาคตที่จะเป็นไป มีผุ้แต่งหนังสือการเปลี่ยนแปลงของโลกและบอกคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ท่านนั้นเป็นอดีตที่ปรึกษาอดีตประธาณาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถเข้าถึ่งแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งงานวิจัยและโครงการพัฒนาต่างๆ จึงไม่แปลกที่จะสามารถเขียนถึงนวัตกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่มีอยู่ปัจจุบันในอดีต และเกิดสิ่งประดิษฐ์มากมายปัจจุบันในอนาคต เช่น ดาวเทียม จานดาวเทียมขนาดเล็กลง ยานอวกาศและการเดินทางในอวกาศ เป็นต้น

ขณะที่ผู้แต่งพิมพ์อยู่นั้น ข้อมูลสนับสนุนด้านวิชาการในรูปแบบตำราวิชาการต่างๆ(Textbook)เล่มใหญ่โตหลายร้อยหน้าพิมพ์ออกมามากมายซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้เก่าไม่ใช่สิ่งใหมสำหรับผู้ที่ชอบศึกษาอดีต

แนวโน้มอนาคตจากการกำหนดโดยปัจจุบัน

การพัฒนาด้านปัจจัยสี่และสิ่งแวดล้อม

1.)การรักษาโรค การแพทย์ : ยารักษาโรคต่างๆ วัคซีน พันธุกรรม การผ่าตัด การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดข้อผิดพลาด ผลสำเร็จดีเยี่ยม ยืดอายุมนุษย์ ฟื้นสภาพจากความตายและความพิการเป็นคนปกติ ยารักษาโรคเอดส์ มะเร็งและโรคที่รักษาได้ยากในปัจจุบันอดีต การนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มคุณภาพการตรวจวินิจฉัย และรักษา :Gene mapping: Genesis, Prevention, Diagnosis, Treatment การตรวจพันธุกรรมเพื่อหาโรคที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันอดีต เป็นการป้องกันและรักษาโรคโดยผ่าตัดต่อยีนสารพันธุกรรมปัจจุบันอนาคต ซึ่งจากเดิมต้องใช้บางส่วนของไวรัสเป็นไม่ต้องใช้ไวรัส เปลี่ยนรหัสพันธุกรรม ควบคุมการสร้างเซลล์ สามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์ให้มีอายุยาวหยุดยั้งกระบวนการเสื่อมสลาย(Apoptosis) เร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเอง(Regenerate)ในเซลล์ปกติ เร่งกระบวนการเสื่อมสลายในเซลล์ที่ผิดปกติ เซลล์มะเร็ง(รักษาโรคมะเร็ง),การคัดเลือกสายพันธุกรรมตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิสร้างมนุษย์ที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค ปราศจากโรคทางพันธุกรรมและมะเร็ง อายุจึงยาวขึ้น แก่ช้า ตายยาก

วัคซีนและียารักษาโรคต่างๆปัจจุบันที่รักษายากได้ง่าย ปัจจุบันอนาคตจะเปลี่ยนเป็นการป้องกันและรักษาทางพันธุกรรมดังกล่าวข้างต้น

การผ่าตัดรักษาโรค ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านภาพและเสียง(Audiovisual Technology) เพื่อการวินิจฉัยโรคที่เกิดกับอวัยวะภายในร่างกายการสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกายโดยการใช้รังสีเอ็กซเรย์ผ่านร่างกายไปกระทบแผ่นฟิมล์ พัฒนาเป็นการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอันตรายน้อยกว่า ปัจจุบันอดีตจากภาพสีขาวดำ(Black&White image)2มิติ(2Dimension)ไม่ใช่เวลาที่จริง(Non Real time),เป็นภาพสี(Color image)3มิติ(3Dimension)ที่เวลาจริง(Real time)ปัจจุบัน ปัจจุบันอนาคตจะเป็นการจำลองเสมือนจริง(Virtual simulation of internal organ)สร้างภาพภายในร่างกายที่ร่างกายจริงทำให้เห็นอวัยวะภายในที่เวลาจริง(Real time) โดยใช้เครื่องตรวจคลื่นความถี่กระแสไฟฟ้า ระดับเซลล์ สนามแม่เหล็กขนาดต่ำ ความร้อน(การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ)(Multimodal scanning)รับข้อมูล จากร่างกายมาสร้างภาพและฉายกลับไปยังร่างกาย เมื่ออวัยวะรับความรู้สึกตามองเห็นภาพเหมือนการมองทะลุผิวหนังเห็นอวัยวะภายในร่างกาย การทำงาน และสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น อาจพัฒนาเป็นการส่งข้อมูลภาพไปยังสมองโดยตรงโดยไม่ต้องใช้อวัยวะรับความรู้สึกตาเมื่อเครื่องมือเชื่อมต่อระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์(สมองเทียม)(Wireless Brain-ITcomputer)สร้างเสร็จ

เครื่องมือช่วยการผ่าตัด เครื่องกำหนดตำแหน่งในร่างกาย กล้องขยาย กล้องส่องภายใน เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก เครื่องมือต่างๆจะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ใช้งานง่าย และไร้สาย และจะเปลี่ยนเป็นการช่วยการผ่าตัดที่ง่ายขึ้นเมื่อเห็นภาพภายในร่างกายดังกล่าวซึ่งเป็น3มิติ เวลาจริง ย่อและขยายขนาดได้ที่อวัยวะจริง , หุ่นยนต์ผ่าตัดขนาดเล็ก ควบคุมโดยมนุษย์ และไร้มนุษย์ควบคุม การผ่าตัดและการควบคุมการผ่าตัดระยะไกล(ข้ามทวีป ข้ามโลก อวกาศ)ทำได้ง่าย

เครื่องช่วยการฝึกผ่าตัด(Simulator) ปัจจุบันมีการสร้างเครื่องช่วยฝึกตรวจวินิจฉัยและผ่าตัด เพื่อการสร้างแพทย์และศัลยแพทย์ โดยไม่ใช้ศพ ไม่ใช้สัตว์ทดลอง 1,)หุ่นจำลองเพื่อการตรวจร่างกาย(Mannequin simulator),2,)กล่องจำลองอวัยวะภายในช่องท้องเพื่อฝึกผ่าตัดโดยกล้อง(Videobox Simulator),3.)การจำลองความเสมือนจริง(Virtual simulator)จำลองความเสมือนจริงเืพื่อฝึกผ่าตัดผ่านจอโดยใช้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพเสมือนจริงและอุปกรณ์ผ่าตัดที่มือจับต้องได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องส่องภายใน อนาคตจะเป็นการผสมHํybrid ระหว่างหุ่นจำลองเสมือนจริง สร้างหุ่น อวัยวะเทียมและคอมพิวเตอร์สร้างภาพ3มิติ เพื่อฝึกการผ่าตัดทุกชนิด

การรักษาโดยการผ่าตัดจะเปลี่ยนไป วิธีการ จากการเปิดผ่านผิวหนังเป็นการผ่าตัดผ่านช่องทางในอวัยวะต่างๆดังเช่นปัจจุบันที่มีการรักษาผ่านภายในหลอดเลือด การใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ,การใช้รังสีผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัดคนในอายุต่างๆ การผ่าตัดตัวอ่อน ทารกในครรภ์ ,อนาคตการผ่าตัดระดับยีน สารพันธุกรรม การผ่าตัดที่ควบคุมโดยมนุษย(Human)เป็นการผ่าตัดโดยไม่มีมนุษย์ควบคุม(Robot)

อวัยวะเทียม จะมีการสังเคราะห์้อวัยวะเทียมทุกชนิด และมีการใช้จักรกลชีวภาพเสมือนกล้ามเนื้อ เส้นประสาท ตา เทียม

สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์(Electronic brain)เครื่องเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร(Brain-Computer Interface) อดีตปัจจุบันเริ่มมีการสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่19 ยังไม่เป็นที่รู้จักและแพร่หลายเพราะข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระบบประมวลผลที่ช้า การผ่าตัดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างสมองเดินสายไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาระบบประสาท ตรวจการทำงาน, รักษา(Functional neurosurgery:Epilepsy,Pain,Abnormal movement etc.) ฟื้นสภาพสมอง(Audiovision;sensory,Language,Motor rehabilitation),การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง,ไขสันหลังและเส้นประสาท(Electroencephalogram(EEG,Evoke potential,SSEP,ENV),การกระตุ้นระบบประสาท(สมอง: Cotical&Deep brain stimulation),ไขสันหลัง(Spinal stimulation),เส้นประสาท(Vagal nerve stimulation)

อนาคตจะเป็นการเชื่อมต่อที่ไร้สาย ระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องรับส่ง-ขยาย-แปลงสัญญาณประสาท คอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาเป็นเสมือนสมองเทียมรับรู้ คิด และออกคำสั่งควบคุมอุปกรณอิเลกโทรนิกส์์ต่างๆ และพัฒนาให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมองเพื่อควบคุมการรับรู้ คิด และการสั่งการผ่านสมองไปยังอวัยวะต่างๆและอุปกรณ์อิเลกโทรนิกสนอกจากการรักษา ฟื้นฟูสมรรถนะ จะเป็นการใช้สมองให้มีประสิทธิภาพควบคู่กับสมองเทียม(คอมพิวเตอร์)

2.)อาหาร อาหารปราศจากสารพิษและเชื้อโรค สำเร็จรูป ปรุงได้ทันที

3.)ที่อยู่อาศัย บ้าน,โครงข่ายรังผึ้ง(คอนโดมิเนียม,แฟลต,อพาทเม้น,แมนชั่น)สำเร็จรูปประกอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว ,ราคาถูก ที่อยู่อาศัยบนพื้นผิว ดิน,น้ำ, ใต้พื้นผิวดิน น้ำ ,เหนือผิวดิน อากาศ อวกาศ ดาวเคราะห์ต่างๆ

4.)เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าเส้นใยสังเคราะห์ไม่ต้องรีดไม่ยับ ทำความสะอาดง่าย ทน ราคาถูก

5.)สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ขนาดเล็ก,พกพาง่าย,ใช้งานสะดวก,ราคาถูก

6.)เทคโนโลยีไร้สาย การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ต่างๆเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้สาย สามารถสั่งการอุปกรณ์ต่างๆด้วยคำสั่งรูปแบบต่างๆ :คำสั่งเสียง ,คำสั่งจากการกลอกตา ,คำสั่งจากสมอง,ที่เห็นได้ชัดเรื่องของโทรศัพท์ จากมีสาย มีเสาอากาศ เป็นไร้สาย ไร้เสาอากาศ, จากมีปุ่มกดเป็นระบบสัมผัส ,จากจอขาวดำเป็นจอสี,จากมีจอ อนาคตไม่มีจอ(เป็นระบบโปรเจคเตอร์ ภาพสามมิติ)

7.)พลังงาน พลังงานทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงเผาไหม้ พลังงานแสง คลื่น ลม น้ำ แร่ธาตุ การเปลี่ยนอุณหภูมิ(ความร้อน-เย็น)

8.)ระบบการศึกษา ระบบการสร้างคนให้มีความรู้และมี่ความสามารถด้านต่างๆอย่างดีและรวดเร็ว อิสระของการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด,รอบด้าน,รวดเร็ว การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมองและคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

9.)ระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การรวมค่าเงินสกุลต่างๆเป็นสกุลเดียว ระบบเครดิต , ธนบัตรอิเลกโทรนิคส์(เลิกใช้กระดาษ,โลหะ) ใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีระบบธนาคารเช่นในปัจจุบัน

10.)ระบบการปกครอง การรวมระบบการปกครองเป็นระบบเดียวกันทั้งโลก การปกครองเพื่ออิสระเสรีภาพปราศจากการกดขี่เบียดเบียนกัน(ประชาธิปไตย คู่กับคุณธรรม) ระบบการปกครองอื่นๆจะสูญสลายไป

11.)การคมนาคม ระบบจักรกลที่ไม่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้จะพัฒนาขึ้นแทนเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้ ทางบก:ผิวดินและใต้ดิน(ข้ามทวีป ข้ามโลก) รถยนต์ที่ไม่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้ ยานยนต์ที่ไม่มีล้อ ใช้สนามแม่เหล็ก ลอยอยู่เหนือผิวดิน, น้ำ:ผิวน้ำและใต้น้ำ, อากาศ อากาศยานความเร็วสูงราคาถูก ส่วนบุคคล,อวกาศ การเดินทางผ่านห้วงอวกาศเพื่อจุดหมายบนโลก(พื้นผิวโลกสู่โลก)และดาวต่างๆ

12.)สงคราม: สงครามโลกจะเกิดขึ้นเพื่อยุติสงครามต่างๆรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวปราศจากพรมแดน เพื่อการยอมรับในความแตกต่างของทุกชาติพันธุ์

13.)มนุษย์ จิตวิญญาณ จุดสูงสุดของการเรียนรู้ อะไรคือมนุษย์ การรวมศาสนาต่างๆเข้าด้วยกัน

14.)โลก จะยังไม่แตกอย่างที่หลายคนกลัว มีการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกและวงโคจรของโลก

 

อนาคตไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจุบันกำหนดอนาคตเพราะมีแต่ปัจจุบัน

Revolution&Evolution never end