นวัตกรรมในอนาคต(Future innovation:Past-Present-Future Trend)

สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์(E-Brain) การเชื่อมต่อสมองและคอมพิวเตอร์สมองเทียม(Brain-Computer interface)

อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์เทคโนโลยีสำคัญที่จะวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงโลก

คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบการทำงานของสมองมนุษย์จะมีวิวัฒนาการอย่างไร เป็นคำถามที่มีคำตอบ คือ สมองเทียม วิวัฒนาการระยะแรกเป็นการใช้งานร่วมกับสมองมนุษย์ ท้ายที่สุดจะเป็นการทดแทนสมองมนุษย์ เช่นเดียวกับอวัยวะเทียมอื่นๆ แตกต่างตรงที่เป็นการโอนข้อมูลจากสมองคนไปยังสมองอิเลกโทรนิกส์

การเชื่อมต่อสมองและคอมพิวเตอร์(สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์)(Brain-Computer interface wireless technology)มีการสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่19(1970)พัฒนามาเป็นลำดับส่วนใหญ่ใช้งานในทางการแพทย์อนาคตจะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกเมื่อนำมาใช้ทุกด้าน

เครื่องรับส่ง-ขยาย-แปลงสัญญาณประสาทไร้สาย(Neuronal interface&transfer,Wireless):อุปกรณ์ถ่ายโอน(รับ-ส่ง)ข้อมูลระหว่างสมองกับสมองเทียมอิเลกโทรนิกส์ ระยะแรกเป็นการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าไปยังเนื้อสมองหรือผิวสมอง(Cortical& deep brain electrode) ต่อมาฝังที่ผิวหนัง(Scalp needle) ต่อมาวางบนผิวหนัง(Scalp electrode,Helmet) ที่สุดไม่ต้องวางที่ผิวหนัง ใช้อุปกรณ์ตรวจจับและแปลงสัญญาณไฟฟ้าด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic stimulation&Perception,no electrode) ระยะแรกต้องต่อสายไฟฟ้าเชื่อมระหว่างสมองกับเครื่องคอมพิวเตอร์(E-wire) ท้ายที่สุดไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยสายไฟฟ้าเพราะใช้ระบบการเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Wireless connection via Electromagnetic field)

สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์(E-Brain :Nanocomputer): นำข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทมาขยาย-ประมวลผล-แปลงเป็นคำสั่งเพื่อสั่งการระบบปฏิบัติการที่ควบคุมอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ทุกชนิดและส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของสมองเทียมอิเลกโทรนิกส์ที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ทุกชนิดในรูปสัญญาณไฟฟ้าที่ย่อขนาดเป็นสัญญาณประสาทส่งไปยังเซลล์ประสาทรับรู้ ระยะแรกสมองเทียมอิเลกโทรนิกส์อาจมีขนาดใหญ่ และวิวัฒนาการเป็นมีขนาดเล็กพกพา(Portable E-Brain)บรรจุในร่างกายมนุษย์หรือหุ่นยนต์หรือสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ จนท้ายที่สุดไม่ต้องพกพาโดยมีศูนย์สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์(Local-Global-Sattellite E-brain)ถ่ายโอนข้อมูลผ่านสถานีพื้นผิวโลก และ อวกาศ(ผ่านดาวเทียม) ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลทั่วโลกและอวกาศ

ระบบสั่งการด้วยคลื่นสมอง(Neuronal E-Command):เป็นระบบสั่งการที่พัฒนาจากภาษาคอมพิวเตอร์ที่รวมทุกภาษาคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นภาษาสัญญาณประสาท ดังนั้นสมองมนุษย์ทุกเชื้อชาติและภาษาทั้งหมดบนโลกจะแปลงเป็นภาษาสัญญาณประสาทเช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษาแปลงเป็นภาษาเดียวที่ใช้สื่อสารระหว่างสิ่งมีชิวิตกับอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้ควบคุมอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ทุกชนิดดังนั้นภาษาสัญญาณประสาทจะใช้ควบคุมอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์

สรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น

สมองมนุษย์(สิ่งมีชีวิต Human Brain)=เซลล์ประสาท(Neurone)=รับรู้ คิด สั่งการ(Cerebral function)=สัญญาณประสาท(Neuronal signal)=สัญญาณไฟฟ้า(Electrical discharge)=สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Magnetic field change)=สัญญาณไฟฟ้า(Electrical discharge)=ภาษาคอมพิวเตอร์(Computer language,command) ภาษาสัญญาณประสาท(Neuronal Electrical command)=รับรู้ คิด สั่งการ(Computer function)=ระบบประมวลผลกลาง(CPU)=สมองอิเลกโทรนิกส์( Electronic Brain)=อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์,สิ่งมีชีวิต

 

การรับรู้โดยตรงสู่สมอง:เครื่องรับส่ง-ขยาย-แปลงสัญญาณประสาท(Electrical-Neurone signal data transfering )แปลงข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ซึ่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณประสาทผ่านการเหนี่ยวนำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(TransCortical Magnetic stimulation transfer data download)กระตุ้นเซลล์ประสาทรับรู้ที่ผิวสมองโดยตรง ไม่ต้องผ่านอวัยวะรับความรู้สึกที่นำสัญญาณประสาทเข้าสู่สมอง ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง(Sensory receptor )เส้นประสาท หรือสายไฟฟ้า และแปลงสัญญาณประสาทเป็นสัญญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทส่วนควบคุมการคิด การเคลื่อนไหว ผ่านการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(TransCortical Magnetic perception transfer data upload)ไปยังคอมพิวเตอร์(สมองอิเลกโทรนิกส์เทียม) ประมวลผลและสั่งการอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์

การเห็นภาพโดยไม่ต้องใช้ตาทำให้คนตาบอดกลับมองเห็น(ปัจจุบันมีการวิจัยสร้างตาอิเลกโทรนิกส์เป็นกล้องที่มีสายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะวางไว้ที่ผิวสมองส่วนรับรู้ภาพ:Bionic vision) อนาคตการเชื่อมต่อไร้สายนอกจากคนตาบอดกลับมองเห็นแล้ว คนตาปกติสามารถเห็นภาพเสมือนการจินตนาการที่ไม่ต้องใช้ตา รับรู้ข้อมูลภาพและเสียงที่ส่งมาจากคอมพิวเตอร์ซึ่งรับข้อมูลจากระบบบันทึกภาพรูปแบบต่างๆ มองเห็นและได้ยินระยะไกลไม่ต้องมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์และช่วยการมองเห็นทะลุผ่านสิ่งกีดขวาง ระยะทาง สามารถมองเห็นทุกแห่งบนโลก อวกาศ ดวงดาว(ข้อมูลจากดาวเทียม) คนพิการสามารถกลับมาเดินได้เมื่อใช้สมองเทียมควบคู่กับอวัยวะจักรกลชีวภาพ(Biomechanic organ :Exoskeleton,Artificial muscle suite,artificial extremitry etc.)

ปัจจุบันมนุษย์สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ผ่านการพิมพ์ ระบบสัมผัส ระบบเสียง ระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหว อนาคตทำให้ง่ายขึ้นด้วยการสั่งการผ่านความคิดสัญญาณประสาทจะมีเครื่องรับส่ง ขยายและแปลงสัญญาณประสาท สั่งการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ เช่น การพิมพ์ข้อมูลออกมาจากเครื่องพิมพ์โดยไม่ต้องพูดและเขียนไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ จอ แป้นพิมพ์ ปากกาใช้เพียงความคิดสั่งผ่านเครื่องขยายสัญญาณประสาทคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง, การสื่อสารสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพและเสียงโดยไม่ต้องพูดเข้าใจทุกภาษาไม่ต้องใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสาร ,การชมภาพยนต์ฟังวิทยุโดยไม่ต้องใช้โทรทัศน์ วิทยุ ,การควบคุมยานยนต์โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุม ,การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิด เช่น ปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ประตู รวมทั้งสั่งการหุ่นยนต์ ผลิตสิ่งของ สังเคราะห์สิ่งมีชีวิตด้วยการสร้างสายพันธุกรรม ทำกิจกรรมที่ต้องการ,การเรียนโดยไม่ต้องมีครู สถานศึกษา สมองมนุษย์สามารถรับข้อมูลจากองค์ความรู้ทั้งหมดบนโลกถ่ายโอนสู่สมองโดยตรง ดังนั้นคนจะมีความรู้เท่าเทียมกัน รู้ทันกันทั้งหมด จะไม่มีสิ่งใดเป็นความลับ ฉลาดอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น, จึงเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ เป็นโลกแห่งความรอบรู้ (Wisdom world)

สมองรับรู้และสั่งการผ่านอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร ์กล้อง ดาวเทียม สิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ทุกชนิดเปลี่ยนแปลงระบบสื่อสาร การแพทย์ การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง องค์ความรู้ทั้งหมดบนโลก คลื่นสมองที่จับต้องไม่ได้สู่คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดโลกอย่างแท้จริง (Wisdom wave change&Rule the world)

เมื่อมีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลในร่างกาย สิ่งแวดล้อมภายนอก ควบคุมอวัยวะในร่างกายและสิ่งแวดล้อมภายนอก เมื่อร่างกายเสื่อมสภาพ นอกจากการเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ จะมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเซลล์ประสาททั้งหมด (ความทรงจำ การรู้คิด สติปัญญา จิตวิญญาณ:Neuronal electrical signal)จากสมองไปยังสมองเทียม จากร่างเดิมสู่ร่างใหม่ที่สร้างขึ้น หุ่นยนต์ จักรกลชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ทำให้ยืดอายุขัยสิ่งมีชีวิต อนาคตที่เคยมีการพูดถึงรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวจะเป็นไปได้จริงทั้งจากเทคโนโลยี และการกำหนดพันธุกรรม ด้วยสติปัญญา

ดังนั้นอนาคตเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่านิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนต์ ลองนึกภาพมนุษย์อนาคตที่มีอายุยืนสามารถรับรู้ข้อมูลทั้งหมดบนโลกและนอกโลก สามารถสั่งการอุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ทุกชนิดบนโลกและนอกโลก และรับรู้-สั่งการสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะเป็นเช่นใด โลกย่อมเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น สิ่งที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อื่นบนโลกเพราะมนุษย์รู้จักใช้สมองคิด

โลกยุคใหม่ ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างความต้องการของมนุษย์กับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง เช่น สรรพสิ่งสร้างขึ้นตอบสนองความต้องการแต่ละคนโดยตรง(ไม่ต้องมีเงินธนาคาร,ระบบเศรษฐกิจ) องค์ความรู้ทั้งหมดสามารถถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของแต่ละบุคคล(ไม่ต้องมีครูหรือสถานศึกษา ไม่ต้องมีวัดหรือโบสถ์) สุขภาพแข็งแรง ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมและถ่ายโอนพลังชีวิตได้.(ไม่ต้องมีแพทย์หรือร.พ) ปราศจากการขัดแย้ง มีศีลธรรม ไม่มีโจร ขโมย ไม่มีสงคราม (ไม่ต้องมีทหารหรือตำรวจ)อิสระเสรีภาพที่แท้จริงไม่มีการเบียดเบียนกดขี่กัน อยู่ร่วมกันยอมรับในความแตกต่าง(ไม่ต้องมีการปกครอง) ความสุขจากภาพเสียงสัมผัส การติดต่อสื่อสารถ่ายทอดสู่สมองโดยตรงไม่ต้องมีอุปกรณ์ตัวกลาง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ คลื่นสมองจะถูกถ่ายโอนและตอบสนองด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะสังเคราะห์สิ่งต่างๆ ดังนั้นสิ่งที่มนุษย์คิดหรือต้องการจะสร้างขึ้นตอบสนองความต้องการ เช่น ปัจจัยสี่ โดยไม่ต้องใชตัวกลางการแลกเปลี่ยน(เงิน,ระบบเศรษฐกิจ) ทุกคนจะแข็งแรงอายุยืน ฉลาดมีความรู้เท่าที่ต้องการ การเข้าใจเรื่องของพลังงานชีวิต(Life force) ทำให้สามารถถ่ายโอนพลังงานไปยังร่างใหม่ หรือ เดินทางข้ามห้วงอวกาศอันยาวไกลอย่างรวดเร็ว และเข้าใจสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในจักรวาล

ถ้านึกภาพไม่ออกลองนึกถึงคำบรรยายที่ว่ายุดใหม่ใครปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นโดยไม่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน หรือจะเรียกว่าขอจากพระเจ้า(GOD)แล้วได้ดังต้องการ (องค์ความรู้ทั้งหมดของทุกสรรพสิ่ง คือพระเจ้า พลังงาน สสาร การเปลี่ยนแปลง การเกิด การคงอยู่ การดับ การสร้างและการทำลาย)

(เทียบกับ ปัจจุบันอยากได้อะไรก็กดปุ่มคอมพิวเตอร์สั่งผ่านระบบออนไลน์แต่ต้องใช้เงินแลกเปลี่ยน)

เมื่อมนุษย์เข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นรูปแบบพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์ประสาทซึ่งสามารถเชื่อมต่อและถ่ายทอดกับคอมพิวเตอร์สมองเทียมอิเลกโทรนิกส์เทคโนโลยีแห่งอนาคต

 

อนาคตไม่มีที่สิ้นสุด ปัจจุบันกำหนดอนาคตเพราะมีแต่ปัจจุบัน

Revolution&Evolution never end