กรณีศึกษาทางจริยธรรม(Ethical Case study:Based on true story)

 

ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจริยธรรมทางคลินิก(Chalenging ethical case)

กรณีศึกษาที่1 บาดเจ็บที่ศีรษะ โรคแทรกซ้อน และการแก้ปัญหาฟ้องร้องทางการแพทย์ ผลลัพธ์่ที่ดีเลิศ

กรณีศึกษาที่2 ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท

กรณีศึกษาที่3 ผลข้างเคียงของยา

กรณีศึกษาที่4 ข้อผิดพลาดของการระงับปวด,ความประมาทและการวางแผนเตรียมพร้อม

กรณีศึกษาที่5การบริจาคอวัยวะการค้าหรือมนุษยธรรม

กรณีศึกษาที่6ธุรกิจการแพทย์

กรณีศึกษาที่ึึึ7สถิติการฟ้องร้องทางการแพทย์

กรณีศึกษาที่8ศัลยกรรมความงาม

กรณีศึกษาที่9องค์กรแพทย์

กรณีศึกษาที่10จิตแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย

กรณีศึกษาที่11รพ.ในฝัน กับ แพทย์ในอุดมคติ

กรณีศึกษาที่12ชีวิตกับความตายพินัยกรรมชีวิต

กรณีศึกษาที่13คนดี-คนเลว สิ่งที่ควรเลือก

กรณีศึกษาที่14 การแก้ปัญหาการฟ้องร้องทางการแพทย์

กรณีศึกษาที่15 การแพทย์เพื่อปวงชน(มนุษย์)

กรณีศึกษาที่16 การส่งเสริมจริยธรรมเพื่อการแพทย์อันเป็นเลิศ

การเรียนรู้เรื่องราวหรือคดีที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเพื่อสร้างจิตสำนึกส่งเสริมจริยธรรม การฝึกแก้ไขปัญหาทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาและฝึกสมองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสถาณการณ์ซึ่งอาจเกิดกับท่านได้ในอนาคตโดยเลือกทำในสิ่งที่ดีหรือถูกต้องและไม่ทำชั่วหรือผิดพลาดเช่นในอดีต

Learn from the past for the Future : To be a good doctor ,professionalism

 

 

 

ส่งข้อคิดเห็นมายังInstructor

 

 

หน้าก่อน( Previous)