คู่มือจริยธรรม (Internet Handbook of Ethic)

บทนำโครงการพัฒนาการเรียนวิชาจริยเวชศาสตร์ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส(์แนะนำวิธีการเรียน)

พระดำรัสพระบิดาการแพทย์

คำปฏิญาณ(Hippocretic oath &International code of medical ethic)

ความหมายของคำต่างๆ(Definition)

ศัลยปฏิบัติที่ดี(Good Surgical Practice) PDF

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรม PDF

จริยเวชศาสตร์ในรร.แพทย์

จริยธรรมวิชาชีพแพทย์

คู่มือประกอบการอบรมจริยธรรมสำหรับศัลยแพทย์PDF

พระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม2536

จริยธรรมกับเทคโนโลยี

ทักษะการติดต่อสื่อสาร

ครูศัลยแพทย์ต้นแบบ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โอวาทจากประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์และประธานวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์

สรุปการประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย:ศัลยปฏิบัติที่ด

ศิลปะและจรรยาแพทย์รศ.127

จรรยาบรรณแพทย์

เทศนาหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เครือข่ายคุณธรรม(Moral link)

แบบทดสอบจริยธรรม Self assesment

กรณีศึกษา(Case study:Based on true story)

 

หน้าต่อไป(Next)