ศูนย์การฝึกสมอง(Brain training center)

การฝึกสมองมีมานานในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ มีสมองระดับอัจฉริยะในสาขาต่างๆ และอาจมีมาพร้อมกับการเรียนการสอนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ สมองสามารถฝึกได้เช่นเดียวกับอวัยวะต่างๆเช่นการเพาะกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะพัฒนาตนเองทั้งเพื่อป้องกันสมองเสื่อมและเพื่อให้มีสมองที่มีคุณภาพคิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แก้ปัญหาได้ทันที ควรหมั่นฝึกฝนมันสมอง ปัจจุบันอินเตอร์เนตแพร่หลายและเป็นที่นิยมเกิดสังคมออนไลน์แบบใหม่สำหรับการติดต่อสื่อสาร,ค้นคว้าหาข้อมูล,บันเทิง,การค้า เวบไซต์มีมากมาย เวบศูนย์ฝึกสมองสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้อินเตอร์เนตอย่างสร้างสรรค์เเละเพิ่มประสิทธิภาพของสมองให้ฉลาดแบ่งการทำงานของสมองเป็น 3ขั้นตอนคือ1.)การรับข้อมูล(Data input)ฉลาดในการเลือกรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5, 2.)การคิด(Process)ฉลาดในการคิดรู้จักคิด,ควบคุมความคิด,อารมณ์,มีจินตนาการสร้างสรรค์,มีความคิดริเริ่ม3.)การตอบสนอง(Output)ฉลาดในการตอบสนองด้วยการพูด,การกระทำ,การเขียนหรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ การฝึกสมองเป็นการฝึกทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกรับข้อมูลที่มีประโยชน์ ฝึกประสาทสัมผัสรับรู้,ฝึกการคิด มีสติสมาธิ,ฝึกการตอบสนอง การพูด,การกระทำ,การแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม

การฝึกสมองทางโลก

การฝึกสมองทางธรรม

การพัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ

การฝึกพลังจิต

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น