โลกแห่งความฉลาด:สมองเทียมอัจฉริยะ(Cyberwisdom world:Genius Artificial intelligent )

สติปัญญาเทียมหรือความฉลาดสังเคราะห์(Genius Artificial intelligent) เป็นเป้าหมายของการสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้(Learning resource target) ซึ่งการเรีียนรู้ีู่้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาและขั้นตอนการเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในทุกที่ FREEEDOM OF LEARNING

ทุกสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้ประกอบเป็นสติปัญญาเทียมหรือความฉลาดสังเคราะห์ สามารถถ่ายทอดไปยังคนที่ไม่รู้ใ้หู้้เกิดความรอบรู้และนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน(เกิดความฉลาด) เสมือนการบรรจุความรู้สู่สมองคน

อนาคตการถ่ายโอนความรู้จะพัฒนามากกว่าการอ่าน ดู ฟังผ่านอวัยวะรับความรู้สึก(ปัจจุบันค้นหาความรู้ผ่านอินเตอร์เนต) อุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่(Information technology(IT)&Brain interface)จะเป็นการแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณไฟฟ้ารูปแบบเดียวกับสัญญาณประสาท(Neuronal signal)เพื่อถายทอดข้อมูลยังสมองโดยตรงองค์ความรู้ทั้งหมดบนโลกจึงสามารถบรรจเข้าไปในุสมองคนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการปฏิวัติรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ สมองเทียมอัจฉริยะ(Artificial intelligent) ไม่จำเป็นต้องมีครู โรงเรียน สถานศึกษา เด็กจะเรียนรู้แบบก้าวกระโดด( Sudden All acquire knowledge loading)ไม่ต้องเรียนผ่านระบบโบราณ(Step by step)ที่ต้องเรียนผ่านชั้นอนุบาล,ประถม,มัธยม,มหาวิทยาลัย มนุษย์ทุกคนสามารถมีความรู้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันทีเมื่อได้รับถ่ายทอดความรู้จากคอมพิวเตอร์หรือสมองเทียมอัจฉริยะ และสามารถจะเลือกวิธีการแก้ปัญหาต่างๆอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว,จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทุกชนิดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอรไปยังสมองเทียมเพื่อทำให้ สมองคนสามารถรับรู้และสั่งการอุปกรณอิเลกโทรนิกส์์ต่างๆได้(สั่งการด้วยคลื่นสมอง Neuronal signal control) เป็นเรื่องที่น่าสนใจและพัฒนาต่อไป(Evolution&Revolution of learning technology:Genius artificial intelligent)

การสร้างโลกแห่งความรู้(Cyber wisdom world)หรือสร้างแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้ในปัจจุบัน ยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้า สถานศึกษา(Cyberuniversity,school)หรือโบสถ์วิหาร วัด(Cyberchurch temple,wat) สามารถสร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วบนโลกเสมือนจริงอินเตอร์เนต(Cyberworld)การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา รูปแบบการเรียนที่มีข้อจำกัด(สถานที่ เวลา ระเบียบข้อบังคับ เงินทุน)พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด(Freedom of learning)กำเนิดโลกแห่งความรู้(Cyberwisdom world)ที่หลายคนควรทำความเข้าใจ เวบที่สร้างขึ้นเพื่อร่วมสร้างโลกแห่งความฉลาด อันนำไปสู่โลกแห่งความสุขและสันติภาพ เพื่อทุกคนบนโลก จะได้มีความฉลาดและมีคุณธรรม สร้างโลกที่เต็มไปด้วยความรักและความฉลาดจากโลกเสมือนจริงสู่โลกแห่งความเป็นจริง มโนภาพย่อมปกครองโลก

เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกมีความฉลาด(สมอง)และเกิดสิ่งที่ควบคู่กับความฉลาดเรื่องของคุณธรรม(หัวใจ)มนุษย์ทำดีต่อกันรักกันไม่เบียดเบียนกันโลกจะมีแต่ความเจริญสงบสุข

จุดเริ่มต้นปี2006 จากโครงการวิจัยเพื่อหาวิธีสร้างแพทย์ให้ดีและมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้รูปแบบใหม่(Freedom of learning)โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ค้นหาวิธีที่จะทำให้ ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ สอบผ่านดี มีคุณธรรมสามารถตอบทุกปัญหา สร้างสมองที่ดี ซึ่งเกิดจากการฝึกเรียนรู้ที่ดีดังนั้นการเรียนรู้วิธีฝึกสมองจึงเป็นคำตอบของโครงการวิจัย ผลสำเร็จเป็นการสร้างคนดีฉลาดรู้จักใช้สมองแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ไม่เห็นแก่ตัวและสร้างประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลรอบข้างอันประกอบเป็นสังคมโลกมนุษย์เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่า

ผลสำเร็จของโครงการวิจัยพัฒนาการใช้สื่ออิเลกโทรนิกส์สำหรับบุุคคลากรทางการแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเป็นผลสำเร็จของการเรียนการสอน (แพทยศาสตร์ศึกษา)และการพัฒนาสมองสู่ความเป็นเลิศ การมีสมองที่ดีผู้เรียนสอบผ่านหมดทั้ง 100% และที่สำคัญ เป็นคนดี นำไปสู่การสร้างความฉลาดและคุณธรรมสำหรับมนุษย์บนโลกเวบเพจมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโตเป็นสถานศึกษาหรือศาสนสถานบนอินเตอร์เนตหรือโลกแห่งความฉลาด(Cyberwisdom world)

The Webpage that was designed and constructed for the Research&development of E-learning, Brain training , to promote ethic ,to procude good qaulity & human resources.To improve quality of medial &surgical training and for student who want to improve their brain function. In the year 2009 all medical students can pass the National board examination of clinical medical science.with the appropriate range(62-78%) Top5 and understand the professionalism (Ethical mind)After the successful of Ethic e-learning project ,this website is proundly growth to the more important site like the living thing. E-Training center :school or church or wat on web for human being (Cyberwisdom world,The fourth wave of changing the world to Wisdom ,happy world)

by Col.Supakij Sanguandekul,M.D. Neurosurgeon, Phramongkutkloa Hospital

วัตถุประสงค์:เพื่อเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและดีที่สุดบนอินเตอร์เนตสำหรับมนุษย์คือสมอง(อัจฉริยภาพ)และหัวใจ(คุณธรรม)แนวคิด: การเรียนอย่างอิสระ ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไร้ขีดจำกัด ฟรี ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้มีความรู้,ความดี และมีความสุข

Objective:to create the most essential human being on the web:the brain(wisdom)and the heart(moral)

Concept:Freedom of learning,every where,every place,every time ,unlimit,free,nonprofit foundation for all human to be clever(genius),good,happy.

องค์ประกอบของเวบเพจนี้ (Content of webpages)

รูปแบบการศึกษา การเรียนอย่างอิสระ การเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นอัจฉริยะ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งสมองและหัวใจ

2ส่วน (Zones)

1.)Brain training zone ศูนย์การฝึกสมอง เพื่อการฝึกพัฒนาสมอง

การฝึกสมอง วิธีการสร้างความฉลาด มุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย (Genius formation brain training method) การฝึกสมองทางโลก ,ทางธรรม ,จากการชมภาพยนต์ สมองที่ดี สติปัญญาหรือความฉลาดเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ครองโลกและอยู่เหนือสัตว์โลกทั้งปวง การจะมีสมองที่ดีจะต้องเข้าใจเรื่องราวต่างๆทั้งภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมภายนอก หัวใจสำคัญเรื่องของคุณธรรมซึ่งสิ่งที่สำัคัญอันบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์และระดับความฉลาด การเรียนรู้คำสอนทางศาสนาเพื่อเข้าใจตนเองและการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลเพื่อเข้าใจเรื่องราวนอกตน คนซึ่งฉลาดจะเป็นคนดีย่อมเรียนรู้ได้ดี และรู้จักเลือกสิ่งที่ดีแก่ตน แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เนตมีมากมายและพัฒนาขึ้นอย่างมีจุดมุ่งหมายผู้อ่านควรรู้จักเลือกสิ่งที่ดีแก่ตน

เทคนิคการสอบ เพื่อรู้เทคนิคการสอบที่ดีผ่านการสอบทุกครั้ง

บทความพัฒนาสมอง การสร้างเด็กอัจฉริยะ เพื่อรู้วิธีการสร้างอัจฉริยบุคคล

ยุทธศาตร์การเอาชนะสงครามพิเศษ เพื่อรู้การเอาชนะสงครามด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด ความดี

บทความนานาสาระ เพื่อรู้สิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิต ความรวย และความสุขที่ทุกคนต้องการ

ข้อคิดจากภาพยนต์ เพื่อฝึกให้รู้จักคิดถึงนัยที่แฝงในภาพยนต์

นิยามของความรัก เพื่อช่วยให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ หัวใจของความเป็นมนุษย์ ความรักที่แท้จริง

นิทานช่วยชาติ เพื่อเล่าเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาระดับชาติ สนุกและรู้จักคิดหา้ข้อคิดที่ดีจากนิทาน

ธรรมโอสถ(Dhamma drugs) เพื่อเข้าใจคำสอน ใช้ความรู้ ธรรมะรักษาโรคทางกายและใจ

ศาสนสถาน เพื่อให้เข้าใจหัวใจคำสอนของศาสนาต่างๆ เผยแพร่หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง และแนะนำวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์และแก้ปัญหา

เวบคุณธรรม เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางศาสนาต่างๆ

ปรึกษาปัญหาผ่านจดหมายอิเลกโทรนิกส์ เพื่อหาคำตอบสำหรับปัญหาหรือข้อสงสัย

2.)E-medical education zone แพทยศาสตร์ศึกษาผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส

เส้นทางชีวิตแพทย์(Aim of doctor's life) เพื่อรู้เส้นทางชีวิตแพทย์ จุดหมายปลายทางการดำเนินชีวิตบนครรลองที่ดีงาม

คู่มือและแบบฝึกหัดจากสถาณการณ์จริง(Internet handbook&Case simulation) สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เพื่อการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาทางคลินิกได้ดี

คู่มือศัลกรรมประสาท(Internet handbook of neurosurgery )

คู่มือเทคนิคการผ่าตัดรักษาโรคทางระบบประสาท(Internet handbook of neurosurgical technic)

คู่มือจริยธรรมทางการแพทย์ แบบทดสอบ กรณีศึกษา(Internet handbook of surgical ethic , self assesment,case study,commentation.)

คู่มือการฝังเข็มรักษาโรคทางระบบประสาท(Internet handbook of acupuncture for neurological disease)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง,สรุปรายงานการประชุมวิชาการ(Conference advertising) เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น คมความคิดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์์,โอวาทต่างๆ

สรุปผลการวิจัย(Summary of research series) เพื่อรายงานความสำเร็จของชุดงานวิจัย

เวบทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการแพทย์สาขาต่างๆ

 

กลุ่มเป้าหมาย(Target)

คนทุกเพศทุกวัย ที่สนใจจะพัฒนาสมอง เป็นคนฉลาดและคนดี นักเรียนแพทย์ แพทย์บุคคลากรทางการแพทย์ นักเรียนระดับต่างๆ

All human at all age ,race,religious,who interest to develop brain&mind, thinking method to be a genius and good human Doctor,resident,medical student,medical person,student,all human

วิธีการศึกษาในสถานศึกษาบนเวบ Learning Method

เริ่มเรียนได้ทันที ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีกฏเกณฑ์ ไม่มีข้อบังคับ เรียนตามใจชอบ

Immediate Start as you can,free,no registration,no rule ,no limit,Learn as you need

เลือกเวลา,สถานที่ที่ตนสะดวกสะบาย เลือกเรื่องที่ต้องการควรเริ่มจากการฝึกสมองเพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิดการใช้สมอง แล้วศึกษาเรื่องต่างๆที่ตนสนใจในเวบนี้หรือเวบที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาความรู้ที่ต้องการ ไม่เคร่งเครียด ทำใจสบายๆ ไม่กำหนดเวลา เหนื่อยก็พัก สิ่งสำคัญคือตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจแล้วนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน

Select time,place as comfort as you can ,start with brain training topic that teach brain function and clever develop method,continue with other interesting topic as you need for wisdom learning,don't be serious,enjoy learning ,rest when fatique,the important thing is to understanding and use the brain for problem solving all the day you have face.

ผลสำเร็จเป็นความฉลาดและความดี ซึ่งแต่ละคนจะรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น ผลการเรียนของนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาวิธีการต่างๆที่สรุปให้สั้น ง่ายและใช้การได้จริง การแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย หัวดี คิดได้ดี คิดได้ถูกต้อง คิดได้รวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ดีี่เกิดขึ้นได้จริง อัจฉริยะ(มีสมองดี)เป็นคนดี(มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ี เข้าในความหมายของความรักและที่สุดคือมีความสุข

The success is your genius(better faster right thinking) & good human being,Like the successful of medical student who can pass national clinical board examination with top 5 rank .

เนื้อหาต่างๆ มีแต่คุณประโยชน์ รวบรวมจากอัจฉริยะบุคคลด้านต่างๆ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อกับผู้เขียนผ่านอีเมล์

The useful content ,summarized from all genius ,succesful person ,Continue development of all data,topic story for more learning aspect.

Any question contact instructor.

จัดทำโดย พอ.นพ.ศุภกิจ สงวนดีกุล ประสาทศัลยแพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

เทคโนโลยียังคงก้าวหน้าต่อไป การเชื่อมต่อแบบไร้สายความเร็วสูง เทคโนโลยีสามมิติ(3dimension:Audiovisual technology)โลกเสมือนจริง(Virtual simulator)คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเหมือนหนังสือ ช่วยให้การเรียนรู้อย่างอิสระง่ายยิ่งขึ้น อนาคตการเรียนรู้อาจถ่ายทอดผ่านคลื่นสัญญาณสู่สมองโดยตรง(Direct IT -brain learning module)