Virtual Reality Simulation of neurosurgical operation&Simple neuronavigator&Surgical models& Computer Asist Instruction &Wireless Endoscope(Fetoscope)&Fetal surgery

โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง, เครื่องกำหนดตำแหน่งในสมอง, หุ่นจำลองสำหรับการผ่าตัด, คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการผ่าตัด (Telesurgical virtual reality simulationCAI via Internet)

 

เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางการผ่าตัด(Excellence surgery) การสร้างศัลยแพทย์ที่ดี การผ่าตัดที่ปลอดภัย ผลการรักษาที่ดีเลิศ(ผลสำเร็จสูง,โรคแทรกซ้อนต่ำ,ไม่มีอัตราตายจากการผ่าตัด,ลดอัตราความพิการ,ลดระยะเวลารักษาในรพ.,การฟื้นตัวสูงสุดรวดเร็ว) ผู้ป่วยรอดตาย พ้นความพิการ มีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลืออยุ่

ขั้นตอนการผ่าตัดเสมือนจริง(Virtual Reality Operative Simulation)

1.สร้างหุ่นจำลอง(Surgical models)ที่เหมือนผู้ป่วยจริงกะโหลกสมอง พยาธิสภาพเหมือนจริง

2.การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงของสมองและพยาธิสภาพจาก CT,MRI ของผู้ป่วยจริง แล้วฉายภาพไปยังส่วนศีรษะหุ่นจำลองเพื่อกำหนดตำแหน่ง(Navigator)ที่จะผ่าตัด และวางแผนผ่าตัด

3.ฝึกผ่าตัดเสมือนจริงกับหุ่นจำลองโดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งในสมองช่วยการผ่าตัด

4.บันทึกภาพยนต์การผ่าตัดเสมือนจริงเพื่อใช้สอนเทคนิคการผ่าตัดที่ตำแหน่งผ่าตัดจริง(Computer Assist Instruction surgical operation at surgical site)หรือการฝึกผ่าตัดครั้งต่อไป

5.ผ่าตัดผู้ป่วยจริงโดยใช้เครื่องกำหนดตำแหน่งในสมอง เพื่อระบุตำแหน่งทิศทางการผ่าตัดและ ฉายภาพยนต์การผ่าตัดไปยังตำแหน่งที่จะผ่าตัดเพื่อเรียนเทคนิคการผ่าตัดที่ศีรษะผู้ป่วยจริง แล้วจึงผ่าตัดตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

การศึกษาเทคนิกการผ่าตัดระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต(Telesurgical Virtual Reality Operative Simulation CAI via internet) โดยใช้การส่งผ่านข้อมูล(CAI of Neurosurgical operative simulation,Neuronavigator)ระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ผู้สอน(อาจารย์ศัลยแพทย์)อาจควบคุมการผ่าตัดจากระยะไกลโดยอยู่สถานทีู่่ห่างจากผู้เรียน(ศัลยแพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจำบ้าน)สอนเทคนิกขั้ันตอนผ่าตัด แสดงภาพยนต์การผ่าตัดผ่านคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเตอร์เนตและไปยังโปรเจคเตอร์ที่อยู่ห่างออกไปณ.ห้องผ่าตัดของรพ. เพื่อแสดงอวัยวะภายในร่างกายตำแหน่งพยาธิสภาพที่จะผ่าตัด และภาพยนต์เทคนิกขั้นตอนการผ่าตัดไปยังส่วนของร่างกายที่จะผ่าตัด (ที่ศีรษะเกิดภาพเชิงซ้อนเสมือนมองทะลุผ่านผิวหนังและกะโหลกศีรษะเห็นสมอง และขั้นตอนการผ่าตัด สำหรับการผ่าตัดสมอง) เกิดการเรียนการสอนผ่าตัดระยะไกลด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย

CAI Neurosurgical operation:Brain abscess resection

 

การประยุกต์ใช้์Neuronavigator,Virtual simulationเพื่อความเป็นเลิศทางศัลยกรรม

๑.การให้ข้อมูลและยินยอมรับการผ่าตัด(Inform & Consent) .ใช้ในการอธิบายขั้นตอนการผ่าตัด และแสดงภาพการผ่าตัดและผลการผ่าตัดที่จะเกิดขึ้นก่อนการผ่าตัดจริงให้ผุ้ป่วยรับรู้และยินยอมรับการผ่าตัด

ซึ่งผลการผ่าตัดสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมดังตัวอย่างการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเอาเนื้องงอกออกParasagittal meningioma การผ่าตัดปลอดภัย ไม่เสียเลือดผู้ป่วยไม่ต้องรับเลือดและลดความเสี่ยงจากการให้เลือด ผ่าตัดเร็ว(2ชั่วโมง) ไม่พิการ เนื้องอกผ่าตัดออกได้หมด ลดระยะเวลาอยู่รพ. 3วัน หลังผ่าตัดกลับบ้านได้ ซึ่งตรงกับเป้าหมายความเป็นเลิศทางศัลยกรรม ผู้ป่วยปลอดภัย การผ่าตัดสำเร็จ

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์อย่างง่ายราคาถูกให้เกิดประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ราคาแพงอย่างมากจากต่างประเทศ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้านการแพทย์ เช่น การใช้ Tablet PC,Portable Projector,3D computer reconstruction ในการอธิบายผู้ป่วยด้วยรูป(ดังรูปด้านล่าง) ซึ่งสามารถขยายขนาดรูปถ่ายจากฟิล์ม CT,MRI ช่วยให้เห็นพยาธิสภาพขนาดเท่าของจริง

การอธิบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค การรักษาและผลการรักษา เป็นการเริ่มให้การตรวจรักษาแบบองค์รวม(Hollistic: care Bio-Psycho-Social)ด้านจิตใจ(Psychotherapy) ช่วยให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล เมื่อทราบเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็น แผนการรักษา,แผนการผ่าตัดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เพิ่มความเชื่อมั่น ไว้วางใจและศรัทธาต่อศัลยแพทย์ผู้ให้การรักษา เป็นการธำรงรักษามาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี ซึ่งนำเทคโนโลยีอย่างง่ายมาใช้ให้เป็นประโยชน์

๒.วางแผนผ่าตัด(Preoperative planning)

๓.ฝึกซ้อมผ่าตัด(Skill training)

๔.ช่วยการผ่าตัด(Assist operation)

๕.สอนและถ่ายทอดเทคนิคการผ่าตัดระยะไกล(Telesurgical technic operative education)

 

หุ่นจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดระบบประสาท(Artificial brain&skull for neurosurgical skill training)


                      Ventriculostomy
                            SV300336.jpg

                      Exploratory burr hole ,Craniectomy
                            

TBI.jpg

                      Small craniectomy remove ICH   
                           

                      Brain tumor resection
                           

                      Temporal bone drilling
                           

                      Brain abscess resection
                           

                      Release of peripheral nerve entrapment
                           

                      Skull retraction
                           1.jpg

                      Acupuncture          &                 pulse detection      
          

         
         brain abscess resection
  


        The fetal surgey : myelomenigocoel repair
 


        The fetal surgery: ventriculo-amniotic shunt insertion for hydrocephalus
Percutaneous ventriculoamniotic shunt insertion

Percutaneous Fetoscope(Wireless endoscope) ventriculoamniotic shunt insertion

 

 

Excellence Surgery :

1.High success rate

     Patient safety,No surgical mortality

     Low morbidity,mortality,complication

     maximized recovery,Short length of stay in hospital,  Validity,Accuracy, Cost-Effective, Standard of treatment

2.Human right,Ethic

3.Good Surgical Service

4.Good Surgical education

         Good knowledge , Surgical skill, Ethic

5.Continuous research&innovation

 

The begin and end is the same point of continuous evolution for excellent,simply the best.

 

Problem leading to Development

Present planning for future Success

Every movement have it’s target

Excellence surgery for all human being