เกี่ยวกับผู้เขียน(Editor)

พันเอก ศุภกิจ สงวนดีกุล
Col.Supakij  Sanguandekul 

     ตำแหน่ง ศัลยแพทย์ รพ.พระมงกุฏเกล้า กองศัลยกรรม แผนก ศัลยกรรมประสาท
     ปีที่บรรจุ 2528(นตท. รุ่น 26,วพม.รุ่น11)      

คุณวุฒิ
1. แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) พ.ศ. 2534
   สถานที่ศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศ ไทย
2. ประสาทศัลยศาสตร์(อันดับ1ประเทศ) พ.ศ. 2540
     สถานที่ศึกษา  รพ.พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย
3. เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2546
     สถานที่ศึกษา  รพ.พระมงกุฎเกล้า, ประเทศ ไทย
4. หลักสูตรฝังเข็มสำหรับแพทย์ทหาร พ.ศ.2552
     สถานที่ศึกษา  กรมแพทย์ทหารบก, ประเทศ ไทย


หลักสูตรทางทหาร(ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ)  
1.ส่งทางอากาศ รร.สงครามพิเศษ                    ปี พ.ศ.2534
2. จู่โจม รร.สงครามพิเศษ                                 ปี พ.ศ.2534
3.แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง รร.สงครามพิเศษ ปี พ.ศ.2535
4.ชั้นนายพันเหล่าแพทย์                                  ปี พ.ศ. 2543

หลักสูตรทางศาสนา นักธรรมตรี(บวช1พรรษา) ปีพ.ศ.2543

การศึกษา

อนุบาล-ประถม-มัธยม รร.สาธิตจุฬา

รร.เตรียมทหาร รุ่น26

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พระมงกุฏเกล้า

สมาชิกวิชาชีพ
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกวิทยาลัยประสาทศัลแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มแห่งประเทศไทย


ประสบการณ์ในการทำงาน
      นายแพทย์กรมรบพิเศษที่ 2                              2534-2536
      ประสาทแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า                    2537-2540
      ศัลยแพทย์ รพ.ค่ายวชิราวุธ                               2540-2541
      ศัลยแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า                          2541-ปัจจุบัน

ผู้จัดการเวบ(Webmaster)สมาคมประสาทศัลยแพทย์ปี2549-2552
อนุกรรมการจริยธรรมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี2549-ปัจจุบัน

ภารกิจ
1.การบริการทางการแพทย์,ที่ปรึกษาทางการแพทย์ศัลยกรรมประสาทรพ.รัฐ,เอกชน หน่วยบริการทางการแพทย์ทุกแห่งที่ได้รับมอบหมาย
2.แพทยศาสตร์ศึกษาสอนบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ พัฒนารูปแบบการเรียน(ด้วยตนเอง)ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์
3.การวิจัยและพััฒนา พัฒนางานวิจัยด้านศัลยกรรมประสาทในรพ.พระมงกุฏเกล้าทั้งด้านคลินิก,ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา,สื่อการสอน,สิ่งประดิษฐ์ สร้าง ชุดงานวิจัยต่อเนื่อง
4.ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ
     สนับสนุนทางการแพทย์ เช่น การตรวจร่างกายกำลังพลตามหน่วยต่างๆ,ชุดแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
   ชุดแพทย์เคลื่อนที่อารักขาบุคคลสำคัญและราชวงศ์
   แพทย์904
5.พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพทั้งความสามารถและสมรรถภาพ

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์(ทั้งที่เป็นเจ้าของและร่วมโครงการ

                 1.)The Mesenchymal chondrosarcoma of the orbit :report of one case(First case in thailand)and review of the literature.
                2.)Intracerebral Hemorrhage ใน ทหารไทย ปัจจัยเสี่ยง , สาเหตุ และผลการรักษา
                 3.)The Efficacy of Ventricular Drainage in Intraventricular  Hemorrhage associated  with small to Moderate sized  Intracerebral Hemorrhage:( A Retrospective Study of 51 cases” )
                4.)Risk factor and prediction of poor outcome of moderate size spontaneous supratentorial hemorrhage 
                5.)  Risk factor of CSF shunt infection in Phramongkutkloa army hospital
                6.)  How to reduced CSF shunt infection in phramongkutkloa hospital
                 7.) Decompressive craniectomy in phramongkutkloa hospital
                 8.) The moldable intracranial model for neurosurgical practice: pilot study of venticulostomy
                 9.) The successful treatment of thiopental in the refractory increased intracranial pressure
                 10.)The outcome of traumatic brain injury treatment in the phramongkutkloa hospital
                 11.)The neurosurgical E-learning pilot study project
                 12.)The development of the ethical E-learning project
                 13.)The successful neurosurgical operation for cerebrovascular disease
                 14.)The successful neurosurgical resection of AVM
                 16.) The model for neurosurgical operative skill training
                 17.)Ethic&behavioral change
                 18.) The successful research series 
                 19.) The successful Botulinum toxin injection for Abnormal movement
                 20.) The successful Decompressive craniectomy for cerebral infarction in the young
                 21.) The simple neuronavigator
                22.)The TBI Prognostic model
                23.)The successful decompressive surgery for cervical myelopathy
                24.)The successful Simple surgery for chronic subdural hematoma
                25.) The successful Simple treatment of opthalmoplegia from brain stem infarction

สิ่งประดิษฐ์ (Innovation)

1.VP shunt insertion set
2.The development of operative skill training model project


                    Series of Model

 1. The model for Neuroanatomy quiz
 2. The moldable intracranial model for neurosurgical operation : ventriculostomy
 3. Traumatic brain injury operation  : burr hole&craniotomy
 4. Stroke operation:intracerebral hematoma evacuation
 5. Peripheral nerve compression operation:  Carpal tunnel,Guyon canal syndrome  release median &ulnar nerve
 6. Temporal bone drilling (Transmastoid)
 7. Brain tumor resection
 8. Skull traction
 9. Acupuncture&Pulse detection(TCM)
 10. ฺBrain abscess resection
 11. Fetal surgery :Hysterotomy repair of lumbar myelomeningocoel
 12. Fetal surgery :Fetoscope Ventriculo-amniotic shunt insertion

3.Simple neurosurgical navigator

4.Virtual neurosurgical operative simulation :Brain abscess resection

5.E-resources learning : E-brain 1.com ,Brain training&E-learning

6.Fetoscope ,Wireless endoscope

แต่งตำรา(Editor),และร่วมแต่งตำรา,บทความ

 1. คู่มือประสาทศัลยศาสตร์อินเตอร์เนต
 2. คู่มือจริยเวชศาสตร์อินเตอร์เนต
 3. คู่มือเทคนิคการผ่าตัดรักษาโรคระบบประสาทอินเตอร์เนต
 4. ศิลปะในการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ
 5. การรักษาบาดเจ็บที่เส้นประสาท
 6. ศัลยปฏิบัติที่ดี
 7. บทความการพัฒนาสมอง
 8. บทความการสร้างเด็กอัจฉริยะ
 9. โครงการพัฒนาการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ (E learning :www.ebrain1.com)

โปสเตอร์นำเสนอผลงานทางวิชาการ(Poster presentation)
1.)The successful treatment of thiopental in the refractory increased intracranial pressure
2.)The successful neurosurgical resection of AVM
3.)The successful neurosurgical operation for cerebrovascular disease
4.)The development of the ethical E-learning project                
5.)The neurosurgical E-learning pilot study project
6.)VP shunt insertion set
7.)The moldable intracranial model for neurosurgical operation : ventriculostomy
8.)The neurosurgical operation model(RCST)
9.)The traumatic brain injury operative model   : burr hole&craniotomy
10.) The stroke operative model :intracerebral hematoma evacuation
11.)The for peripheral nerve compression operative model:  Carpal tunnel,Guyon canal syndrome
12.) The temporal bone drilling model(Transmastoid)
13.)The brain tumor resection model
14.)The skull traction model
15.)The acupuncture&pulse detection model (TCM)

16.) The successful decompressive craniectomy for cerebral infarction in the young

17.)The successful Botulinum toxin injection for abnormal movement

18.)Ethic & Behavioral change

19.)The successful neurosurgical research series project

20.)The TBI Prognostic model

21.)The successful decompressive surgery for cervical myelopathy

22.)The successful Simple surgery for chronic subdural hematoma

23.)The successful Simple treatment of opthalmoplegia from brain stem infarction

24.)Virtual neurosurgical operative simulation :Brain abscess resection

25.)Simple neurosurgical navigator

26.)Fetal surgery :Hysterotomy repair of lumbar myelomeningocoel

27.)Fetal surgery :Fetoscope Ventriculo-amniotic shunt insertion

ผลงานที่ภูมิใจ
1.)ความสำเร็จ วิชาชีพแพทย์และการเป็นทหารอาชีพ ภูมิใจที่จบวิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สร้างชื่อเสียงระดับหัวแถวทัดเทียมรร.แพทย์แห่งอื่น  สร้างชื่อเสียงแก่สถาบันวพม. รพ.รร.6   จบแพทย์เกียรตินิยม ,สอบวุฒิบัตรประสาทศัลยแพทย์ เป็น อันดับ1 ของประเทศไทย คนแรกของนพท.วพม.,(ไม่เคยสอบตกผลการเรียนดีตลอด)เนื่องจากเรามีจุดเด่นที่เป็นทหารที่มีเกียรติ มีวินัย อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันให้ก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศในทุกด้าน เป้าหมายการสร้างแพทย์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน สอบระดับทอปประเทศ ปี2551 นพท.สอบผ่านทั้งหมด 100%  ปี2552 สอบผ่านหมดและติดทอป3  มีทักษะ มีคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่มนุษยชาติ
       2.)พัฒนางานวิจัยสาขาประสาทศัลยศาสตร์เพื่อให้ผ่านการตรวจสถาบันการฝึกอบรมสาขาสาขาประสาทศัลยศาสตร์อย่างดี พัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ แก้ไขจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง ด้วย
โครงการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางศัลยกรรมและชุดงานวิจัยต่อเนื่อง
                 ประกวดโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ปี2010 เรื่องโครงการพัฒนาการเรียนจริยเวชศาสตร์ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ได้ชนะเลิศอันดับ2 ภูมิใจที่มีชื่อตนเองและรพ.พระมงกุฎเกล้าประกาศรับรางวัล และเป็นการพัฒนาการส่งเสริมจริยธรรมในรร.แพทย์อย่างเป็นรูปธรรม
3.)งานสำคัญที่สุดคือการสร้างคนให้มีอุดมการณ์ เป็นแพทย์ที่ดี ไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ริเริ่มทำโครงการต่างๆที่จะแก้ปัญหาอย่างรูปธรรมไม่ลอกเลียนแบบใคร(ผู้นำ) พัฒนา3ด้าน1.)การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์,2.)การส่งเสริมจริยธรรม,3.)การฝึกทักษะการผ่าตัด
1.โครงการพัฒนางานวิจัยสาขาประสาทศัลยศาตร์ ชุดการวิจัยต่อเนื่อง                   2.โครงการพัฒนาจริยธรรมในรร.แพทย์ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนรพ.พระมงกุฏเกล้าในการร่วมจัดทำแนวทางศัลยแพทย์ที่ดี เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมโดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
3.โครงการพัฒนาการเรียนแพทย์,ศัลยกรรมประสาทผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์
4.โครงการพัฒนาคุณภาพการผ่าตัดรักษาโรคทางระบบประสาท ลดอัตราตายและพิการเพื่อผลการผ่าตัดที่ดี
5. โครงการพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดทางการแพทย์ สร้างหุ่นฝึกผ่าตัดศัลยกรรมประสาทเป็นคนแรกและแห่งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด ใช้งานได้จริง พัฒนาคุณภาพการผ่าตัดลดข้อผิดพลาดจากการผ่าตัด ราคาถูก ไม่ลอกเลียนแบบใคร ผลิตเองในประเทศ
6. โครงการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาถูก
7.โครงการสร้างอัจฉริยภาพ    สร้างศูนย์การฝึกสมองและการเรียนผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ด้วยตนเอง

รายละเอียดอยู่ที่โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางศัลยกรรม

   4.)รางวัลที่ได้รับ
หัวใจของรางวัลได้รับทันทีดุจภาพที่สวยงามประทับในความทรงจำความสุขจากการได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ป่วยที่รอดจากความตาย(ราวปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความพยายามรักษาชีวิตผู้ป่วยด้วยความรู้ความสามารถ ) หายจากความพิการสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติและ การที่คนรัก(ญาติผู้ป่วย,ครอบครัว)ได้อยู่ด้วยกันไม่ถูกพรากด้วยความเจ็บและความตาย  การพัฒนาให้แพทย์มีหัวใจของมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มองผู้ป่วยด้วยใจที่ดีที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ เมื่อเขาหายจากความพิการหรือรอดตายก็มีความสุข

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ1สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์...หุ่นจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทบาดเจ็บที่ศีรษะ 2007
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2และ3สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์...หุ่นจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท เนื้องอกในสมอง,ฝึกกรอกระดูก 2009
3.รางวัลชนะเลิศอันดับ2 โปสเตอร์นำเสนอวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาการเรียนจริยเวชศาสตร์ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ 2010
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์...หุ่นจำลองเพื่อฝึกใส่เครื่องดึงกระดูกคอ 2010
5.รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์   หุ่นจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาท2006,หุ่นจำลองเพื่อฝึกผ่าตัดโรคหลอดเลือดสมอง2008
6.รางวัลชมเชยสื่อการสอนOnlineเรื่องประสาทศัลยศาสตร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์,ศิลปะในการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ2006,บาดเจ็บที่เส้นประสาท2007,โรคหลอดเลือดสมอง2008,โรคความพิการแต่กำเนิดทางระบบประสาท2009

รางวัลต่างๆเป็นหลักฐานของการทำงานเพื่อผ่านการตรวจสถาบันการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่กำหนด มีการเรียนการสอนที่ดีจริงและอาจารย์ตั้งใจพัฒนาตนเองและระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน รางวัลที่แท้จริงคือการผ่านการตรวจสถาบันอย่างดีเยี่ยมสามารถผลิตแพทย์ ศัลยแพทย์ที่ดีมีความรู้ความสามารถ พัฒนาระบบการฝึกอบรมแพทย์ให้ก้าวล้ำหน้ากว่าอารยประเทศ และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากความเจ็บป่วย


 การเป็นแพทย์ที่ดี มีสมองที่ฉลาด, มีหัวใจของความเป็นมนุษย์มีคุณธรรม, มีความรู้ ทักษะ จริยธรรมดี

    
 การเป็นทหารอาชีพที่ดี(มีคุณสมบัติ ของนักรบพิเศษ:Special force4ประการ)   1.)สมรรถภาพและขีดความสามารถสูง,2.)ครูที่ดี,3.)ปฏิบัติการด้านจิตวิทยาและการข่าว,4.)การจัดตั้งมวลชน ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อความสำเร็จทุกภารกิจ หน้าที่หลัก อนุรักษ์กำลังรบ หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ  
  การเป็นครูที่ดี สอนให้คนมีสมอง มีหัวใจ  และมีความสามารถดังกล่าว

ท้ายที่สุดความภูมิใจที่เป็นทหารไทยซึ่งไม่แพ้ชาติใดในโลก(ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นต่างชาติยุคล่าอาณานิคม)

ทุกการเคลื่อนไหวมีเป้าหมายอย่างชัดเจน Every movement have it’s target.


 เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แห่งมนุษยชาตการกล้าที่จะคิดและทำเพื่อนำวพม.และรพ.รร.6 เป็นอันดับ1ของประเทศไทยทัดเทียมหรือล้ำหน้าอารยประเทศด้วยหลักมนุษยธรรมและการแพทย์เพื่อปวงชน 

ทางไปสู่เกียรติศักดิ์จักโรยด้วยกลีบกุหลาบอันหอมหวลยวลจิตไซร้ไป่มี  

ความทุกข์นั้นช่วยยกระดับจิตใจ ไม่ติดอยู่กับความทุกข์ รู้จักความทุกข์ หาทางชนะความทุกข์ และช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์   
ทำเพื่อผู้อื่นมีความสุข ความสุขนั้นก็ย้อนกลับเข้าหาตนเอง เมื่อคนรักกัน โลกเต็มไปด้วยความรัก โลกจึงสงบสุข เย็น

สร้างโลกแห่งการเรียนรู้เข้าถึงหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ เต็มเปี่ยมดัวยความรัก ความฉลาด คุณธรรม

ความลับไม่มีในโลก ชนะด้วยความดี คุณธรรมนำไท                                                                            

  สงวนลิขสิทธิ์ พอ.ศุภกิจ สงวนดีกุล