แบบจำลองทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ(The prognostic model for Traumatic brain injury outcome prediction)

                                                                                                                                                    

                         แบบจำลองรหัสสีทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษ

Color code TBI Prognostic model    TBI Outcome Prediction at 1 year

                  Death                                                                              Alive                                                                                                                  
                                                                               Disability                                             Normal
Post resuscitation GCS =3                  Post resuscitation GCS <5                Post resuscitation GCS>5
Post operation 1 day GCS= 3             Post operation 1 day GCS<5           Post operation 1 day GCS>5
Brainstem dysfunction sign                                                                       
(Bilateral pupil dilatation,                     
loss of brainstem reflex)

Severe brain swelling                                                           Acute SDH        EDH,Chronic SDH
                                                                                                      Cerebral contusion
                                                                                                  Diffuse axonal injury

 

                                                      severe disability  Mild disability    
                                                   Eloquent area,DF      Non eloquent       
  
     Death or Deteriorating Factor(DF)
             Life threatening condition&complication
                      Unstable vital sign(Persistent shock)
                      Consumptive coagulapathy
                      Multiorgan failure,Multiorgan injury
                      DIC
                      Ischemic heart attack(MI)
                      Septic shock 
                      Brain anoxia(Intractable seizure,Disconnection from respirator,Airway block
             Loss of patient safety&standard of treatment:
                     Delay diagnosis &treatment,iatrogenic complication(Human&Systemic error)

Mathching the patient’s data to the color code group  to determine the outcome

  Detail&Instruction

TBI:Injury to neurone,vessel,anatomical barrier(scalp,skull,dura) that pathological lesion occur at the cell body in grey matter (Cortical cerebral lesion, Cerebral contussion),Axon(DAI:Diffuse Axonal Injury),vessel :hematoma (Epidural hematoma EDH,Subdural hematoma SDH,Intracerebral hematoma ICH ,Intraventricular hemorrhage IVH)

Instruction
Objective of the  TBI Prognostic model : Simple&Accurate prediction of TBI outcome at 1 year,Counselling ,Patient safty (prevention ,early detection &treatment of complication(DF:Detriorating Factor,Death Factor)
Time of Prediction    1.)early prediction :Post resuscitation,Post operation 1day
                                  2.)Dynamic prediction: to improve accuracy when deteriorating or Death factor that impact the changing of outcome occur along the treatment  period
Prediction factor  :GCS,Brain stem dysfunction (Loss of brainstem reflex),Severity,Site of lesion,Complication (Deteriorating or Death factor:DF)
Outcome Prediction : Get the patient’s clinical information mathching to color code group  to determine the outcome
                                        1.Determine Death (Black color)or Alive(Red color)
                                        2.Alive group determine recovery to Normal(Green color) ,Disability(Blue color)
                                        3.Disability determine mild disability(Ligth blue) ,moderate to severe disability(Dark blue)

      
Death (Black): loss of cortical & brainstem function, Severe brain swelling ,
       Death Factor or Deteriorating Factor:DF (Expected &Unexpected complication,Life threatening condition) Unstable vital sign(Persistent shock),Consumptive coagulapathy,Multiorgan failure,Multiorgan injury,DIC,Ischemic heart attack(MI),Septic shock , Brain anoxia(Intractable seizure,Disconnection from respirator,Airway block ) ,Loss of patient safety (Delay diagnosis&treatment ,Iatrogenic complication).When DF occur patient will deteriorate or die and the outcome will change from early prediction .The dynamic prediction will improve the accuracy for pessimistic outcome ,when DF occur the result will change to poor outcome (Severe Disability or death )
      Alive(Red) :
         Normal (Green:GOS 5)  EDH,Chronic SDH,DAI GRADE1 ,Acute SDH with minimal cortical lesion(mild neuronal cell body &axonal  injury), Post Resuscitation or post operation 1day GCS>5  Patient are  recovery to normal
       Disability(Blue:GOS 2,3,4) depend on severity &site of cortical & axonal injury neurone plasticity,compliance
        Mild disability the outcome is good (GOS 4:Independent ADL) with mild injury to neurone not in eloquent area  ,
       Moderate to severe disability (GOS3)IF severe injury to neurone in eloquent area or DAI grade 2-3  then a major neurodeficit will occur such as Aphasia (Languauge area injury:Global aphasia can improve to Broca aphasia) ,Hemiparesis or hemiplegia the out come is.  IF DF(Detriorating factor)  occur  the outcome is poor GOS2 or Death

   Abstract
The prognostic model for traumatic brain injury
Col.Supakij Sanguandekul,M.D. neurosurgeon ,department of surgery,Phramongkutkloa hospital
Background : The outcome of traumatic brain injury depended on many factors, the important factor are classified to 4 groups:1.The severity of disease Type,site  ,size of pathological lesion,GCS,severity of brain injury,brain stem injury evaluate by clinical examination and CT scan,2.Patient condition;Age,systemic disease,multiple organ injury,health condition,genetic 3.Complication:Expected&Unexpected complication: coagulopathy,infection,hydrocephalus,DIC,persistent shock,multiorgan failure. 4.)The appropriate and quality of treatment:surgical,medical,physiotherapy treatment and nursing care ,Many limited accuracy  &inconvenient models were created in 2 forms calculation formula or diagram.The all factors should be included to make the accurate prognostic model.,The chance of improvement or deterioraiotn  is the aim of this study to try to distinguish the patient that will be recovery from the disable patient and patient who alive from death.
Objective : To created the accurated and easy prognostic model for traumatic brain injury  and report the accuracy for traumatic brain prediction.
Material&method: Retrospective study,All traumatic brain injury patient (4000 cases,5 years record)data were collected and analysed.The  TBI patient were devided in 2 groups :1.)for create prognostic model,2.)for evaluate the accuracy of prediction by mean of percent of right prediction at  1 year follow up period.All important factors were statistical analysed by regression model : program SPSS version 11.5.The prognostic model was created in the diagram that have color code for severity,complication,patient condition,outcome for prediction in 5 groups(Glassgow out come scale) death,vegetative,severe disable,mild disability,normal.After the prognostic model was created,the accuracy was evaluate by used the model after stable condition(After resuscitation,surgery) to predicted the outcome at 1year. The accuracy was calculated percent of right and wrong prediction.and the probability of changing of outcome from first prediction when risk factor(unexpected complication) occur.
   
Result : The Color code diagram of Traumatic brain injury prediction model was created.It was easy to use.The accuracy of prediction is 100%
Conclusion : Traumatic brain injury prediction is important for counselling and evaluation of the quality of TBI treatment.The accurated and convenient to use prognostic model have already been created and use in the pramongkutloa army hospital.All important factor should be included to created perfect TBI prediction model.
Key word: Traumatic brain injury,Prognosis, model

Example of the prediction in real TBI patient
    1.)Case1 EDH Post resuscitation GCS 5 E1M3V1,Decorticated posture,unilateral papillary dilatation,intact brainstem function, Post operation 1 day GCS 9
                 Previous prediction model will estimate the pessimistic prediction of poor outcome GOS 3 .
                By this prediction model  Post resuscitation GCS<5 ,Post operation 1 day GCS=9 E3M5V1 No complication(DF)  Early prediction Alive Recovery to normal  100% accurate prediction

     2.)Chronic SDH Post resuscitation GCS=6 E1M4V1,pupil normal size,intact brainstem function,Post operation 1day GCS=E4M6V1,No complication(DF)
                The early prediction indicate Alive Recovery to normal

      3.)Acute SDH Post resuscitation GCS=5 E1M3V1 Decorticated posture,unilateral papillary dilatation,intact brainstem function, Post operation 1 day GCS=8 E2M5V1 Non eloquent area injury detect by Preoperative CT brain and intraoperative finding after remove blood clot minimal destructive lesion to cerebral cortex,No Deteriorating factor(DF)
                 The outcome prediction is Alive ,Recovery to normal

        4,)Acute SDH Post resuscitation GCS=5 E1M3V1 Decorticated posture,unilateral papillary dilatation,intact brainstem function, Post operation 1 day GCS=5 E1M3V1
Eloquent area injury ,No DF
                  The outcome prediction is Alive ,Moderate-Severe Disability(Dependent ADL)

         5)Acute SDH Post resuscitation GCS=4 E1M2V1 Decerebrate posture,unilateral papillary dilatation,intact brainstem function, Post operation 1 day GCS=4 E1M2V1
Eloquent area injury ,with complication Pneumonia septic shock (with DF)
                   The outcome prediction is Alive ,Mod-Severe disability in early prediction but with DF theo utcome will change by Dynamic prediction  to Death

         6.)Acute SDH Post resuscitation GCS=3 E1M1V1 Decerebrate posture,bilateral dilate pupil,loss of brainstem reflex
                     The outcome prediction is Death

         7.)DAI  Post resuscitation GCS=6 E1M4V1,Normal papillary response,intact brainstem function,Rt.hemiparesis grade 4,No deteriorating factor
                      The  outcome prediction is Alive, mild disability (Independent)

(Traumatic brain injury prediction is important for counselling and evaluation of the quality of TBI treatment.Every medical center should have prognostic model . Many prognostic models were created around the world in many medical centers but had not accurate and difficult to use.The TBI prediction are classified to 2 types :
                1.Algorithm&diagram
               2.Calculation formular 
           It have  limited accuracy for  it’s original medical center  that  can’t use in another medical center,countrys.2types of error of previous prognostic model constructions  are the optimistic error :Predict outcome good or overestimate  than real outcome, the pessimistic error :Predict outcome underestimate than real  outcome
     The outcome of traumatic brain injury depended on many factors: the important factor are classified to 4 types
        1.The severity of disease head injury  :mild moderate severe (Level of consciousness:GCS) ,Type of pathological lesion Hematoma :Epidural,Subdural,Intraparenchyma,Cerebral contusion,Brain swelling,Diffuse axonal injury(DAI) ,severity of brain injury,Brain stem injury evaluate by clinical examination and CT scan
        2.Patient condition:Age,systemic disease,multiple organ injury,health condition,genetic .
        3.Complication  Expected&Unexpected complication ,many complication may  occure such as
    Intracranial complication : Consumptive coagulopathy,CNS infection,hydrocephalus,seizure,
    Extracranial complication :Systemic Infection(Pneumonia,UTI,Soft tissue infection),DIC,persistent shock,multiorgan failure,malnutrition,myocardial infarction,CHF,DVT,GI bleed .This complication can change the outcome of TBI treatment and affect the accuracy of previous TBI prediction model.The cause of sudden death or deterioration were included as DF :Death Factor or Deteriorating Factor
         4.The quality of treatment(surgical,medical,physiotherapy treatment and nursing care,Standard of treatment,CPG ,:Surgical Patient  Safety) level of trauma center,Risk(Hazard) factor medical&surgical error,Delay time of diagnosis,treatment,neglect of hazard condition,inappropriated treatment of TBI&complication or systemic injury.Surgical competency&experience andAll these factor were  included to DF:Death or Deteriorate Factor as Loss of patient safety.
No previous TBI prediction model had included this strong significant factor so all of prognostic model isn’t perfect or complete to solve the problem of wrong prediction and this is the answer of why prediction model can use only their original center but can’t use for other center.If they include the quality of treatment by level of trauma center,neurosurgeon competency&experience that have difference in another trauma center,they will find the most accuracy of prediction. The standard of treatment (CPG) had made in many countries and should be used in the same situation.
      All factor should be included to make the accurate prognostic model. Many prognostic  model  had error because of  they didn’t include the important factor and the prognosis isn’t calculate by mathematic calculation like they think,death or alive is not mathematic,patient who alive may improve from severe disable to normal activity of dialy living (ADL) or independent or may not improve(Vegetative) so the calculation should be use only for probability of outcome estimation.
        This chance or probability  of improvement is the aim of this study to try to distinguish the patient that will be recovery from the disable patient and patient who alive from death and to demonstrate the probability of changing of clinical improvement & deterioration .The unexpected complication that change the outcome:  sudden deterioration or death had been included in this model to increased the accuracy 100% of right TBI outcome prediction)

ภาษาไทย(Thai version)

 การพยากรณ์(ทำนาย)ผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสิ่งสำคัญ บาดเจ็บที่ศีรษะพบบ่อย เป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของประเทศไทย ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ(Traumatic Coma Data Bank) มานานนับ40ปี เพื่อใช้สร้างงานวิจัยที่จะตอบคำถามทุกด้านของการบาดเจ็บที่ศีรษะ ระบาดวิทยา อุบัติการณ์ การจำแนกชนิด การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยการผ่าตัด ยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การพยากรณ์โรค รวมทั้งการสร้างแบบทำนาย(พยากรณ์)ผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ แบบทำนายผลที่สร้างขึ้นโดยนำตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะมาหาความสัมพันธ์กับผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ อาจแบ่งได้2แบบ  1.แผนภูมิ(Dichotomous tree,Graph) หรือแผนภาพ(Diagram)เมื่อนำตัวแปรที่สำคัญมาสร้างภาพ,แผนภูมิหรือกราฟที่สัมพันธ์กับผลการรักษา เช่น CRASH model 2.สูตรคำนวน(Calculation formular)  นำตัวแปรที่สำคัญมาสร้างสูตรสมการเพื่อบอกผลการรักษาเป็นค่าตัวเลขของโอกาสความน่าจะเป็นของผลการรักษา เช่น Narayan score,Impact model score  chart ปัจจุบันมีสูตรที่สร้างขึ้นและเผยแพร่ทางอินเตอร์เนตมากมาย(Web based calculator) ซึ่งมีข้อผิดพลาด ยากต่อการใช้งาน และไม่แม่นยำ ไม่สามารถนำไปใช้กับรพ.แห่งอื่น ข้อผิดพลาดมักเกิดจากปัจจัยที่สำคัญที่ไม่ได้นำมาคิด เช่น โรคแทรกซ้อนที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ มาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย มาตรฐานการรักษา ซึ่งข้อผิดพลาดที่พบจากการทำนายเกิดขึ้น 2ลักษณะ ทายผลดีเกินจริง(Optimistic error) หรือทายผลต่ำกว่าความเป็นจริง(Pessimistic error)  หรือกล่าวได้ว่าเป็นเพียงค่าทางสถิติที่มีสูตรซับซ้อนเข้าใจยากและใช้งานจริงไม่ได้ เพราะไม่ได้แสดงผลที่เกิดขึ้นจริง
     ในประเทศไทยยังไม่มีผู้จัดทำแบบทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ มีงานเขียนเกี่ยวกับบาดเจ็บที่ศีรษะหรืองานวิจัยที่บอกการรักษาพยาธิสภาพ การพยากรณ์โรค  มิใช่แบบทำนายผล แบบทำนายผลจะใช้กับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะแต่ละรายเพื่อทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเป็นคำถามที่ญาติผู้ป่วยมักสอบถามว่าผู้ป่วยจะรอดหรือไม่ พิการหรือไม่ จะดำรงชีวิตในสังคมได้หรือไม่ การมีแบบทำนายผลที่ใช้งานง่าย แม่นยำจะสามารถบอกผลดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง งานวิจัยที่สร้างแบบจำลองทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะนี้เป็นผลงานชิ้นแรกในประเทศไทยหรือของโลก มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ การให้คำปรึกษาอธิบายอย่างง่ายเพื่อทำนายผลการรักษา,การให้ข้อมูลเพื่อการยินยอมรับการผ่าตัด, การจัดทำมาตรฐานการรักษาและความปลอดภัยผู้ป่วยศัลยกรรมควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อความเป็นเลิศทางศัลยกรรม, การประเมินคุณภาพการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ ผู้วิจัยจึงริเริ่มสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายผลอย่างแม่นยำ ใช้งานง่าย ใช้ได้ทุกแห่งทั่วโลก ง่ายต่อการจดจำเมื่อผู้ใช้ได้อ่าน(Memory at glance)สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

                          แบบจำลองรหัสสีทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ
                                     ทำนายผลหลังการรักษา1ป

                  ตาย                                                                                    รอด                                                                                                                 
                                                                               พิการ                                             ปกติ
ค่าการรู้สึกตัวหลังกู้ชีพ GCS=3            ค่าการรู้สึกตัวหลังกู้ชีพ GCS <5             ค่าการรู้สึกตัวหลังกู้ชีพ GCS>5
ค่าการรู้สึกตัวหลังผ่าตัด1วันGCS= 3 ค่าการรู้สึกตัวหลังผ่าตัด1วัน GCS<5 ค่าการรู้สึกตัวหลังผ่าตัด1วัน GCS>5
ความผิดปกติที่ก้านสมอง                                                                        
(Bilateral pupil dilatation,                     
loss of brainstem reflex)
                                                                                                        เลือดออกเหนือเยื่อบุสมอง,เลือดออกใต้เยื่อบุสมองเรื้อรัง
Severe brain swelling                                      เลือดออกใต้เยื่อบุสมองเฉียบพลัน        
                                                                                                      สมองช้ำ
                                                                                                  Diffuse axonal injury

                                                                           พิการมาก  พิการน้อย    
                      พยาธิสภาพที่ตำแหน่งสำคัญ,ปัจจัยที่แย่ลง  ตำแหน่งที่ไม่สำคัญในสมอง       

ปัจจัยที่ทำให้ตายหรืออาการเลวลง(Death or Deteriorating factor:DF)เกิดการเปลี่ยนแปลงผลการรักษาเมื่อมีปัจจัย2กลุ่ม   1.)โรคหรือภาวะหรือรคแทรกซ้อนที่ทำให้มีอันตรายถึงแก่เสียชีวิต
              ภาวะช็อคที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา(Persistent shock)
              ภาวะเลือดออกผิดปกติจากกลไกการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ(Consumptive coagulapathy)
              อวัยวะล้มเหลวหรือบาดเจ็บ   Multiorgan failure,Multiorgan injury
              ภาวะการแข็งคัวของเลือดผิดปกติ        DIC
              โรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Ischemic heart attack(MI)
               ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ Septic shock 
               ภาวะสมองขาดเลือด ออกซิเจน Brain anoxia(Intractable seizure,Disconnection from respirator,Airway block
2.)ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ,มาตรฐานการรักษา  : ความล่าช้าการวินิจฉัยและรักษา ,โรคแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Loss of patient safety: Delay diagnosis &treatment,iatrogenic complication

นำข้อมูลผู้ป่วยมาจับคู่กับปัจจัยที่กำหนดด้วยสีเพื่อทำนายผลการรักษา
รายละเอียด คำแนะนำ การพยากรณ์(ทำนาย) (Detail & Instruction)
บาดเจ็บที่ศีรษะ: เมื่อเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ศีรษะจะเกิดการบาดเจ็บต่อ เซลล์ประสาท ,เส้นเลือดสมอง ,สิ่งห่อหุ้มสมอง(ผิวหนัง,กะโหลกศีรษะ,เยื่อหุ้มสมอง)ก่อให้เกิดพยาธิสภาพที่ ตัวเซลล์ประสาทซึ่งอยู่ที่เปลือกสมองและแกนกลางสีเทา(Cell body in Grey mater:Cerebral cortex subcortical nucleaus) หรือ เส้นใยนำสัญญาณประสาทส่วนของสมองสีขาว(Axon in white mater,tract)  เส้นเลือดเลี้ยงสมองฉีกขาดเกิดเลือดออกในกะโหลกศีรษะ มีก้อนเลือดเกิดขึ้นที่ เหนือเยื่อบุสมอง(Epidural hematoma:EDH),ใต้เยื่อบุสมอง(Subdural hematoma:SDH),ในเนื้อสมอง(Intracerebral hematoma:ICH),โพรงสมอง (Intraventricular hematoma:ICH)
ความแตกต่างกันของความรุนแรงบาดเจ็บ ที่เกิดพยาธิสภาพต่อเซลล์ประสาทและเส้นเลือดจะเกิดผลการรักษาที่ต่างกันไป และ ปัจจัยหลักซึ่งบ่งบอกความรุนแรงที่เกิดกับเซลล์ประสาทได้จากการตรวจร่างกายและการตรวจวินิจฉัย บ่งบอกผลการรักษาในระยะแรก(Early detection) ปัจจัยที่ทำให้ตายหรืออาการเลวลงเมื่อเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงผลการรักษาและบ่งบอกผลการรักษาในระยะต่อมา(Dynamic prediction)
การใช้แบบจำลองรหัสสีทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ
     วัตถุประสงค์ เพื่อทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีความถูกต้องแม่นยำ,ใช้งานง่าย สามารถใช้ทำนายผลและให้คำปรึกษาแก่ญาติผู้ป่วย รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย(การควบคุมป้องกัน รักษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตายหรือทำให้อาการผู้ป่วยเลวงลง DF:Deteriorating Factor or Death factor)
      ระยะเวลา   ใช้ทำนาย2ระยะ 1.)ระยะแรก ทำนายผลหลังการกู้ชีพ หรือหลังการผ่าตัด1วัน
                                             2.)ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีปัจจัยที่ทำให้เลวลงหรือตายเกิดขึ้น ผลการรักษาจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัจจัยดังกล่าว
      ปัจจัยที่ใช้ในการทำนายผล
                 อาการแสดงทางคลินิก ค่าการรู้สึกตัว GCS,ขนาดรูม่านตา,ก้านสมองทำงานผิดปกติ
                 ความรุนแรง,ชนิดและและตำแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ
                 ปัจจัยที่ทำให้เลวลงหรือตาย DF:Deteriorating Factor or Death factor โรคแทรกซ้อน,การละเลยต่อมาตรฐานการรักษาและมาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วย
      วิธีการ  นำข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะมาจับคู่กับรหัสสีที่จะบอกผลการรักษาที่ 1ปีหลังบาดเจ็บ  และทำนายผลที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้ตายหรือเลวลงเกิดขึ้น
              1.ทำนายผู้ป่วยรอดหรือตาย
                                รหัสสีดำ ตาย
                                รหัสสีแดง รอดชีวิต
              2. ทำนายการฟื้นตัวผู้ป่วยกลุ่มรอดชีวิต
                                รหัสสีเขียว ปกต
                                รหัสสีฟ้า    พิการ
               3.ความพิการ พิการมาก หรือพิการน้อย(ขึ้นกับความรุนแรงต่อตัวเซลล์ประสาทและaxon  ตำแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ)
                                รหัสสีฟ้าอ่อน พิการน้อย    
                                      ตำแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ ถ้าพยาธิสภาพไม่รุนแรงและไม่อยู่ในตำแหน่งสำคัญ  ผู้ป่วยฟื้นตัวสามารถช่วยตัวเองได้(Independent ADL),

                                 รหัสสีฟ้าเข้ม พิการมาก ต้องพึ่งผู้อื่น(Dependent ADL)                    

               ทำนายตาย สีดำ : สมองและก้านสมอไม่ทำงาน, ภาวะสมองบวม และขาดเลือด Severe brain swelling ,
       ปัจจัยที่ทำให้ตายหรืออาการเลวลง Death Factor or Deteriorating Factor:DF  ได้แก่ โรคแทรกซ้อนที่มิได้คาดการณ์ไว้,ภาวะที่มีอันตรายถึงแก่เสียชีวิต  ภาวะช็อคที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา(Persistent shock),ภาวะเลือดออกผิดปกติจากกลไกการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ(Consumptive coagulapathy),อวัยวะล้มเหลวหรือบาดเจ็บ   Multiorgan failure,Multiorgan injury, ภาวะการแข็งคัวของเลือดผิดปกติ   DIC,  โรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Ischemic heart attack(MI), ภาวะช็อคจากการติดเชื้อ Septic shock ,ภาวะสมองขาดเลือด ออกซิเจน Brain anoxia(Intractable seizure,Disconnection from respirator,Airway block , ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยผุ้ป่วย การรักษา : ความล่าช้าการวินิจฉัยและรักษา ,โรคแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่เกิดจากแพทย์ทำ iatrogenic complication  เมื่อเกิดปัจจัยเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผลการรักษา รอดปกติพิการเป็นพิการมากหรือตาย(อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แบบทำนายผลที่สร้างขึ้นมาก่อนไม่แม่นยำ การแก้ไขข้อบกพร่องของการทำนายโดยนำปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการทำนายช่วยแก้ไขการทำนายดีเกินจริงให้ตรงตามความเป็นจริง)

      ทำนาย รอดชีวิต สีแดง
         ปกติ สีเขียว(GOS 5) เลือดออกเหนือเยื่อบุสมอง ( EDH),เลือดออกใต้เยื่อบุสมองเรื้อรัง (Chronic SDH),การบาดเจ็บต่อเส้นใยประสาท(DAI GRADE1) ,เลือดออกใต้เยื่อบุสมองเฉียบพลัน ซึ่งบาดเจ็บที่เปลือกสมองไม่รุนแรง(Acute SDH with minimal cortical lesion(mild neuronal cell body &axonal  injury), ค่าระดับการรู้สึกตัวหลังการกู้ชีพหรือหลังการผ่าตัด1วัน มากกว่า5 (Post Resuscitation or post operation 1day GCS>5)  ผู้ป่วยจะฟื้นตัวเป็นปกติภายใน1ปี
         พิการสีฟ้า (GOS 2,3,4) ความพิการขึ้นกับความรุนแรงและตำแหน่งที่เกิดการบาดเจ็บ
        พิการน้อย (GOS 4:Independent ADL), การบาดเจ็บเกิดในสมองส่วนที่ไม่สำคัญ(Non-eloquent area)ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองในการดูแลกิจวัตรประจำวันได้ ถ้ามีปัจจัยที่ทำใ้แย่ลงผู้ป่วยจะพิการมากหรือเสียชีวิต พิการมาก(GOS 2,3)การบาดเจ็บเกิดในสมองส่วนสำคัญ(Eloquent areaor
DAI grade 2-3)ผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่น หรือ นอนเป็นผัก(vegetative state) มีความพิการมาก(Aphasia (Languauge area injury:Global aphasia can improve to Broca aphasia) ,Hemiparesis or hemiplegia) ถ้ามีปัจจัยที่ทำให้แย่ลง(DF,Detriorating factor)ผู้ป่วยจะเสียชีวิต 

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์(Objective): เพื่อสร้างแบบจำลองเพื่อทำนาย(พยากรณ์)ผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะที่แม่นยำ ใช้งานง่าย
วิธีการ(Material&method): รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะทั้งสิ้น 4000 รายในระยะเวลา 5ปี
แบ่งกลุ่มเพื่อทำการศึกษา2กลุ่ม 2 ระยะ กลุ่มแรก 3000 รายเพื่อใช้หาตัวแปรและความสัมพันธ์ผลการรักษาเพื่อสร้างแบบจำลองทำนายผล โดยใช้โปรแกรมspss-version-11.5 แก้ไขข้อบกพร่องของการทำนายที่เคยสร้างมาก่อนโดยกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาเป็น 4กลุ่มคือ 1.)ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 2.)สภาพร่างกายผู้ป่วย 3.)โรคแทรกซ้อน 4.)คุณภาพการรักษาและมาตรฐานความปลอดภัย สร้างแผนภาพแบบจำลองทำนายผลโดยใช้สี(เป็นรหัสสีแบ่งกลุ่ม) ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนของปัจจัยและผลการรักษา กลุ่มที่สอง 1000 ราย เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานแบบจำลองทำนายผล ทำนายผล 2ระยะ 1.)ระยะแรกใช้ข้อมูลผู้ป่วยหลังการกู้ชีพสัญญาณชีพเป็นปกติ และ กรณีที่ต้องผ่าตัดใช้ข้อมูลหลังผ่าตัด1วัน  2.)ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดปัจจัยที่ทำให้แย่ลงหรือเสียชีวิต(Deteriorating factor,Death Factor) เปลี่ยนแปลงผลการทำนายให้ตรงกับความเป็นจริง นำผลการทำนายมาหาค่าความแม่นยำเป็นเปอร์เซ็นต์ของความแม่นยำและความคลาดเคลื่อนจากผลการรักษาที่เกิดขึ้นจริง
วิเคราะห์ผลการวิจัย,ผลการทำนาย เป็นเปอร์เซนต์ของความแม่นยำและความคลาดเคลื่อน
ผลการวิจัย(Result) :ความแม่นยำ100% ไม่พบความคลาดเคลื่อนของผลการทำนายที่1ปี เปรียบเทียบกับผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะที่เกิดขึ้นจริง ,ใช้งานง่าย,สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการให้ข้อมูลเพื่อการยินยอมผ่าตัด,การให้คำปรึกษาแก่ญาติ
สรุป(Conclusion ) แบบจำลองเพื่อทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะที่สร้างขึ้นมามีความแม่นยำสูงไม่มีความคลาดเคลื่อน  ใช้งานง่าย ง่ายต่อการจดจำ ใช้ได้ทุกแห่งทั่วโลกแตกต่างอย่างชัดเจนและแก้ไขข้อบกพร่องของการทำนายที่สร้างมาก่อน นำไปใช้เพื่ออธิบายผลการรักษาอย่างง่าย,การพัฒนาคุณภาพการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะและการประเมินคุณภาพการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะ

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
1.มีแบบทำนายผลการรักษาบาดเจ็บที่ศีรษะที่ใช้งานง่าย(First create of The simple Traumatic brain injury prognostic model in the world or Thailand) แม่นยำ ใช้ได้ทุกแห่งทั่วโลก เป็นผลงานชิ้นแรกของโลก และของประเทศไทย
2.การใช้แบบทำนายผลเพื่อให้ข้อมูลปรึกษาแก่ญาติ(Counselling),การให้ข้อมูลเพื่อการยินยอมรับการรักษา(Informed & Consent) สามารถทำนายผลได้อย่างแม่นยำและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3.การพัฒนามาตรฐานการรักษา(Improve treatment quality) โดยการควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อการรักษา ตัวแปรที่ทำให้แย่ลงหรือถึงแก่ความตาย เมื่อสามารถควบคุมตัวแปรได้ผลการรักษาย่อมเป็นไปในทางที่ดี ผู้ป่วยรอดตาย พ้นความพิการ
4.ความเป็นเลิศทางศัลยกรรม(Excellence Surgery) สามารถรู้ผลการผ่าตัดรักษาก่อนเริ่มการรักษา(การทำนายผลที่แม่นยำ) การผ่าตัดปลอดภัย มีคุณภาพ เมื่อควบคุมปัจจัยที่ทำให้แย่ลงได้
5.เป็นผู้นำในทางที่ดี(Innovation leadership) ในภูมิภาค แสดงศักยภาพด้านสติปัญญาที่สามารถสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงโดยไม่ลอกเลียนแบบใครให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ชาวโลก