ศาสนสถา่นบนอินเตอร์เนตและ เครือข่ายคุณธรรม(Religious center on internet&Moral link)

การสร้างเครือข่าย(ก่อการดี)ด้านคุณธรรมในทุกระดับและองค์กรเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคนดีเพื่อประเทศชาติมั่นคงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโครงการคุณธรรมนำไทยสำหรับผู้สนใจจะหาข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อความสะดวกในการศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกแม้ในการทำงานไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงวัดหรือโบสถ์ก็ศึกษาธรรมะได้โดยยกศาสนสถานมาไว้บนอินเตอร์เนต,การปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกกายใจหรือสมองให้มีความฉลาด(สติปัญญา)เข้าใจธรรมชาติตามหลักศาสนาต่างๆเพื่อความสุขที่แท้จริง

ลานปฏิบัติธรรม

พุทธปัญญา

ธรรมจักร

ศาสนาคริสต์

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาสิกข์

ศาสนาฮินดู

ศาสนายิว

ศูนย์ส่งเสริมพลังแผ่นดินพัฒนาคุณธรรม(Moral center)

เวชปฏิบัติที่ดี(Good Medical Practice)