การเอาชนะสงครามพิเศษ(Antispecial warfare intelligent operation)

ยุทธศาสตร์การเอาชนะสงครามทุกรูปแบบ(Special warfare conquerer strategy)

 คำนำ        ธรรมชาติของสรรพสิ่งมี 2ด้านซึ่งขัดแย้งกันอยู่ เช่น เย็น ร้อน, ดี ชั่ว สงครามระหว่าง 2 ด้านเกิดขึ้นอยู่เสมอในใจคน มนุษย์ทุกคนมี 2ด้าน การต่อสู้กับสิ่งที่เกิดในใจเพื่อตัดสินใจกระทำการต่างๆ กระทำดี หรือกระทำชั่ว อยู่ที่พื้นฐานระดับสติปัญญา(ความฉลาด) และ คุณธรรม(ความดีในใจ)
        ภัยจากสงครามพิเศษหรือสงครามนอกแบบ เป็นภัยที่เกิดขึ้นใกล้ตัวซึ่งทุกคนไม่ควรมองข้าม ภัยที่เกิดจากการกระทำที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นทุกที่ทุกประเทศทั่วโลกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการบ่อนทำลายประเทศต่างๆจึงควรเข้าใจการทำสงครามพิเศษ และการต่อต้านสงครามนอกแบบ
       การกำเนิดสงครามพิเศษพัฒนามาจากการกระทำที่เกิดในชีวิตประจำวัน เมื่อเกิดการขัดแย้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนำไปสู่การกระทำตอบโต้กันเพื่อเอาชนะ ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร สังคม ประเทศ กลุ่มประเทศ ด้วยกลอุบาย เล่ห์กลนานาชนิด ซึ่งเป็นเรื่องชั่วทั้งสิ้น เริ่มต้นก็คิดชั่วอยากได้แย่งชิงของผู้อื่นแล้วกระทำเรื่องที่ตรงข้ามกับศัลธรรมอันดีงาม เช่น การสังหาร ข่มขู่ รังควาน ขโมย แย่งชิง ให้ร้ายใส่ความป้ายสี มอมเมาด้วยอบายมุขทุกชนิด เพื่อบ่อนทำลายและแย่งชิงผลประโยชน์ เมื่อเข้าใจว่าการทำสงครามนอกแบบคือการทำชั่ว การจะตอบโต้(Antispecial warfare intelligent operation) ควรดำเนินการด้านตรงข้าม คือการทำดี อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายในใจ บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร สังคม ประเทศ กลุ่มประเทศ เป็นที่มาของโครงการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์การมองเห็นเป้าหมายที่เด่นชัด การชี้นำที่ถูกต้อง เรื่องโครงการส่งเสริมจริยธรรม และการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา พัฒนาคนในชาติให้ฉลาดรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมสติปัญญาความฉลาดของชาติที่พัฒนาแล้วซึ่งระบบการปกครองรัฐธรรมนูญสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่มั่นคงของความเชื่อทางศาสนาศีลธรรมที่ดีซึ่งใช้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปี และรู้จักเอาตัวรอดหรือชนะสงครามไม่ตกเป็นเบี้ยล่างหรือเหยื่อของลัทธิล่าอาณานิคมสร้างความเข้มแข็งและภูมิต้านทานต่อการทำสงครามนอกแบบ อันนำไปสู่ความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศชาติ
  
วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างความฉลาดและส่งเสริมคุณธรรมอันเป็นการเอาชนะสงครามพิเศษ และสงครามทุกรูปแบบ ไม่ประสงค์ให้นำหลักการไปใช้ในทางที่ชั่วซึ่งเป็นสิ่งผิด

สงครามเป็นเรื่องชั่วร้าย ผู้คิดก่อสงครามย่อมได้รับผลกรรมที่น่าสะพรึงกลัวดังที่เห็นผลร้ายแรงจากสงครามโลกทั้ง2ครั้ง การก่อสงครามเป็นไปเพื่อแย่งชิงดินแดน แสวงผลประโยชน์ทั้งสิ้น

  สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ คือ คุณธรรม
ผู้ก่อสงครามโดยไร้คุณธรรมและความชอบธรรมย่อมพ่ายแพ้ตั้งแต่ต้น
ผู้ที่มีสติปัญญาย่อมกำหนดแพ้ชนะได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสงคราม

การศึกเป็นสิ่งสำคัญ เป็นความหายนะของทั้งประเทศ

   สงครามพิเศษ หรือสงครามนอกแบบ(Special warfare)
     การทำสงครามที่ไม่มีรูปแบบเช่นเดียวกับการทำสงครามตามแบบที่ใช้กำลังรบและเป็นจุดเริ่มต้นสู่สงครามตามแบบที่ใช้กำลังทำลายล้าง
    การทำลายศัตรูด้วยศัตรู
    เป็นการทำสงครามที่มีมานนานและพัฒนามาเป็นลำดับ

       สงครามแนวคิด(Intelligent warfare,Political warfare, Religious warfare,Wisdom warfare)
       สงครามตัวแทน(Agency warfare)      
       สงครามกองโจร(Guerera warfare)      
        สงครามเศรษฐกิจ(Economic warfare)
        สงครามพลังจิต(Psychopower warfare)

      การดำเนินสงครามนอกแบบ เป็นศิลปะของการทำสงครามทุกแบบดังกล่าวเพื่อกำจัดและโค่นล้มศัตรูอย่างเด็ดขาด ถอนรากถอนโคน และถ้ารู้จักใช้จะสามารถรบชนะโดยไม่ต้องเสียกำลังพล หรือการใช้สงครามนอกแบบทำลายศัตรูจากภายในก่อนจะทำสงครามตามแบบเพื่อสยบศัตรูจากภายนอก
   ผู้มีสติปัญญารอบรู้การสงครามเปรียบประดุจเทพเจ้า ย่อมเอาชนะข้าศึกได้โดยง่าย การใช้กำลังเป็นเรื่องของคนโง่ การฆ่าคน คนโง่ทำง่าย คนดีทำยาก การใช้สติปัญญาเอาชนะเป็นสิ่งประเสริฐและเป็นสิ่งที่คนฉลาดใช้ชนะโดยไม่ฆ่า ไม่ต้องก่อสงคราม
 
 หลักการเอาชนะสงครามนอกพิเศษหรือสงครามนอกแบบ

   1.การสร้างเสริมคุณธรรมแก่ฝ่ายตนเป็นเบื้องต้นของสงครามนอกแบบอันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงภายใน มีความรู้และคุณธรรม ย่อมชนะศัตรูที่ไร้คุณธรรมจากภายนอก  เป็นการป้องกันและต่อต้านสงครามนอกแบบที่ศัตรูจะใช้ ,สลายเงื่อนไขแห่งการก่อสงครามและเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาเชิงรุก  จะรบสักกี่ครั้งจะชนะทุกครั้ง

     2.การสร้างความรอบรู้หรือความฉลาด(Wisdom power) รู้ทุกเรื่องทุกด้านหรือที่กล่าวว่ารู้เขา รู้เรา รู้ภูมิประเทศ รู้สภาพอากาศ รู้ความเป็นไปภายในและภายนอกศัตรูฝ่ายตรงข้าม(ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเชื่อทางศาสนา ผู้นำ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มต่อต้าน ขุนศึก กำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ การจัดกำลังรบ มิตร ศัตรู จุดอ่อน จุดแข็ง แนวโน้มภัยคุกคามในอนาคต รู้จักเปรียบเทียบกำลังฝ่ายต่างๆเพื่อวางแผน เป็นต้น
 รู้เปาหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมายที่ทำสงคราม เปิดเผยเป้าหมายศัตรู วางแผน ควบคุม กำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กลยุทธต่างๆเพื่อเป็นผู้ชนะสงคราม
      รู้จักศัตรูอย่างแท้จริง โดยเฉพาะศัตรูของศัตรู การใช้ความรู้เพื่อเป็นผู้ควบคุมโลกหรือควบคุมสงคราม(Rule the world,War) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโลกเกิดจากการพัฒนาความรู้(Wave that change the world)และใช้ความรู้ จึงเป็นความจริงที่ผู้รู้ดีกว่าย่อมเหนือกว่าผู้ไม่รู้ หรือผู้มีกำลังย่อมชนะผู้ไร้กำลัง กำลังสำคัญตามลำดับคือ
 1.ความรู้(Wisdom power)แนวคิด อุดมการณ์ ความเชื่อ เล่ห์กลอุบาย
 2.ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี(Intelligent &Technology power)
 3.ระบบเศรษฐกิจ(Economic power)
 4.กำลังรบ อาวุธ(Weapon power)
 5.พลังจิต(Psychopower)
การรู้จักใช้ความรู้ดังกล่าวโจมตีศัตรูในทุกด้าน ความรู้  ข้อมูล เศรษฐกิจ อาวุธ จิตวิญญาณ เป็นศิลปะของนักปราชญ์ผู้ชำนาญศึกซึ่งรู้จักใช้ทั้งหมดหรือเลือกกำลังด้านใดด้านหนึ่งหรือใชกำลังดังกล่าวบางด้านร่วมกันเพื่อข่มขวัญศัตรูทำให้ไม่อยากเป็นศัตรูหรือก่อสงคราม ในอดีตนักปราชญ์จะคิดแต่งตำราคัมภีร์พิชัยสงครามต่างๆ ที่สอนการใช้กำลังรบ กลศึก เกิดรูปแบบการใช้กำลังรบที่เรียกว่ารบตามแบบ แท้จริงแก่นแท้ของการเอาชนะสงครามนั้นคือสงครามพิเศษหรือสงครามนอกแบบ การจะรู้ความลับศัตรุก็ต้องใช้จารชน สายลับล้วงความลับแทรกซึมทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายในยุคข้อมูลข่าวสาร การสืบข่าวจากรายงานข่าวต่างๆ การเจาะระบบฐานข้อมูลขโมยข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้(Intelligent warfare)เกิดขึ้นมานานพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอาวุธ  
   
    3,การรวมพันธมิตรย่อมดีกว่าเพาะศัตรูรอบด้าน แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การรวมกลุ่มประเทศโดยเขตภูมิภาค กลุ่มสหภาพยุโรป กลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มอเมริกาใต้ กลุ่มเอเชียตะวันออก กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อต่อสู้กับสงครามนอกแบบเช่น สงครามเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
     4.การควบคุมหรือเปลี่ยนแนวคิดของศัตรูให้มีแนวคิดเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจแบบเดียวกัน คล้อยตามกัน หรือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ด้วยผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนเริ่มสงคราม หากไม่สามารถเปลี่ยนได้ การเข้าควบคุมเศรษฐกิจเป็นการดำเนินการต่อมาเกิดสงครามเศรษฐกิจการโจมตีค่าเงิน การผันผวนของการเงิน เมื่อระบบเศรษฐกิจล่มสลายก็เข้าควบคุมประเทศได้โดยง่าย  หากไม่เกิดผล จำเป็นต้องทำสงครามนอกแบบ เพื่อเปลี่ยนแนวคิดศัตรูเมื่อไม่เป็นผล จำเป็นต้องกำจัดศัตรู โดยใช้กลุ่มต่อต้านภายในศัตรูเอง(ใช้ศัตรูทำลายศัตรู) หากไม่สำเร็จ ดำเนินการสงครามนอกแบบเต็มรูปแบบซึ่งหมายถึงการบ่อนทำลาย การทำลายล้างถอนรากถอนโคนไม่ให้โอกาสศัตรูต่อสู้ สยบศัตรูอย่างราบคาบทุกด้านเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่เสียกำลังพลแม้แต่น้อย หรือใช้กำลังเพียงน้อยเอาชนะกำลงขนาดใหญ่โดย
 
       1.ทำลายแนวคิดอุดมการณ์ทางการเมือง(Wisdom destruction) โดยเปิดเผยข้อมูล(Intelligent destruction)ความชั่วร้ายของศัตรู ทำลายภาพพจน์อันดีงามที่เป็นปลือกห่อหุ้ม(Moral destruction) ทำลายผู้นำและกลุ่มสนับสนุน
        2.ทำลายระบบเศรษฐกิจ(Economic destruction) โจมตีระบบการเงินทำลายความมั่นคงทางการเงิน
        3.ทำลายกำลังรบ และการสนับสนุน(Weapon destruction)ก่อวินาศกรรม,บ่อนทำลายกำลังสำรอง
        4.ทำลายจิตวิญญาณ โจมตีด้วยพลังจิต ทำลายขวัญกำลังใจ ทำลายศีลธรรมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งจากหลักคำสอนที่แตกต่างกัน ปฏิบัติการจิตวิทยา
 
    เช่นการกำจัดผู้นำศัตรูที่มีแนวคิดตรงข้าม วิธีการเปิดโปงทุจริตนำไปสู่การจำคุก หรือที่เด็ดขาดคือลอบสังหาร และใช้ผู้นำคนใหม่ที่มีแนวคิดเดียวกันขึ้นปกครอง(สงครามตัวแทน Agency warfare) เป็นชัยชนะที่ไม่ใช้กำลัง ย่อมนำความพ่ายแพ้แก่กองทัพหรือประเทศศัตรูโดยตรงและควบคุมศัตรูให้ทำตามที่ฝ่ายเราต้องการ

                  การปฏิบัติการจิตวิทยาโดยใช้ข้อมูลข่าวสาร(IT&Psychological warfare)
    
สงครามข้อมูลข่าวสารอันมีผลกระทบต่อมวลชนเชิงจิตวิทยา เช่น ข่าวด้านการเมือง มีผลต่อเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อความมั่นคง ยุคข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผ่านสื่ออย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ความลับยากจะปกปิด หรือความลับไม่มีในโลก ดังนั้นไม่ปกปิดความลับแต่ใช้ข้อมูลปฏิการเชิงจิตวิทยา หรือเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารทำสงครามนอกแบบรวมไปถึงการใช้พลังจิต การสะกดจิต   
การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
       จิตวิทยาเชิงบวก ปฏิบัติการสร้างเสริมด้านดีแก่ตน
            การปลุกฝังแนวคิดที่ต้องการ(สะกดจิต)เผยแพร่ข้อมูลด้วยสื่อต่างๆ
            การสร้างพันธมิตร
            การเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรหรือไม่กล้าเป็นศัตรู           
              ล่อด้วยนานาอามิส สินบนผลประโยชน์
            การปล่อยข่าวเชิงบวก สร้างเสริมภาพลักษณ์แก่ฝ่ายตน

        จิตวิทยาเชิงลบ  ปฏิบัติการด้านบ่อนทำลาย ฝ่ายศัตรู 
            การทำลายขวัญกำลังใจฝ่ายตรงข้าม             
            การปล่อยข่าวด้านลบ ทำลายภาพลักษณ์ การเปิดเผยจุดอ่อน ข้อบกพร่อง การทุจริต อันนำไปสู่การปลดผู้นำศัตรูจากตำแหน่งหน้าที่  หรือล้มระบบการปกครอง
           การสร้างความลังเลสงสัย ตัดสินใจลำบาก
           การปลุกปั่นยุยงให้แตกแยก
            การทำลายศรัทธา แนวคิดอุดมการณ์ศัตรู
           การปลุกปั่นสร้างเสริมกำลังใจกลุ่มต่อต้าน

           การปฏิบัติการทางจิตวิทยาเชิงรับ
          สงครามข้อมูลข่าวสาร การสร้างและปล่อยข่าว,การแก้ข่าว,การใช้ข่าวกลบข่าว,การบิดเบือนข้อมูลเพื่อป้องกันการเสียขวัญกำลังใจ,การปกปิดข้อมูลข่าวสาร

          การปฏิบัติการทางจิตวิทยาขั้นสูง
การสะกดจิตเพื่อเปลี่ยนแนวคิดศัตรูให้กระทำในสิ่งที่เราต้องการ
       การที่ผู้นำประเทศไม่เข้าใจความสำคัญของพลังจิตซึ่งพัฒนาสู่สงครามรูปแบบใหม่ การที่ผู้นำประเทศตัดสินใจผิดพลาด เช่นการเปลี่ยนระบบการปกครองอย่างทันทีทันใดนำไปสู่ความล่มสลายของประเทศแตกออกเป็นหลายประเทศ เป็นตัวอย่างสำคัญของการทำสงครามจิตวิทยาขั้นสูงที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้นำประเทศต้องยอมแพ้อย่างง่ายดาย


    5. การใช้กำลังของศัตรูและอาวุธของศัตรูเอาชนะศัตรูเอง ย่อมจะชนะโดยไม่ต้องรบ
     การใช้ทรัพยากรศัตรูในการต่อสู้เป็นกลยุทธที่สุดยอด
     การทำลายศัตรูด้วยความชั่วของศัตรู หรือใช้ศัตรูของศัตรูทำลายศัตรู เช่น การใช้ยาเสพติด(สงครามฝิ่น ยาบ้า) อบายมุข การทุจริตคอรัปชั่น ทำลายกำลังสำรองประชาชนในประเทศศัตรู การใช้กองโจร กลุ่มต่อต้าน กลุ่มอิทธิพล ลัทธิความเชื่อทางศาสนา แก๊งมาเฟีย แก๊งค้ายา กลุ่มคอรัปชั่น ล่อด้วยอามิส ปลุกปั่นยั่วยุให้แตกแยก เกิดจลาจล บ่อนทำลายภายในประเทศ ทำลายศีลธรรมส่งเสริมความชั่วในดินแดนศัตรู ทำลายกำลังทุกด้าน ศัตรูก็จะพินาศไปเอง
ดังเช่น ความเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่ยังไม่พัฒนาซึ่งตกเป็นเบี้ยล่างประเทศที่พัฒนาแล้วใช้สงครามนอกแบบและสงครามตัวแทนเข้าควบคุมประเทศเพื่อผลประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ
       ดังนั้นบุคคลใดที่ใช้อำนาจหน้าที่ประพฤติมิชอบในวงราชการหรือทุจริตคอรัปชั่น เป็นศัตรูผู้บ่อนทำลายประเทศชาติทำลายความมั่นคงประเทศ
   หลักการกำเนิดสงครามนอกแบบที่แท้จริงหรือชนะโดยไม่รบ
หากจำเป็นต้องใช้กำลัง พึงทำลายศัตรูจากภายในให้ย่อยยับแล้วใช้กำลังรบรุกเข้ายึดดินแดนศัตรูได้โดยง่าย

การต่อต้านสงครามพิเศษ (Antispecial warfare intelligent operation)การกระทำดี)
          1.สร้างความรู้ความฉลาด(Wisdom empowering) จำเป็นที่ทุกคนในประเทศจะต้องรู้ความเลวร้าย ต้นเหตุแห่งการทำสงครามดังกล่าว และเข้าใจแนวคิดอุดมการณ์ที่ดีงามยึดถือในคุณธรรม การต่อสู้ด้วยข้อมูลความจริง นำมาซึ่งชัยชนะของผู้ที่กระทำดี
        การส่งเสริมคุณธรรมและความฉลาดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพคน และสร้างความมั่นคงของประเทศ
      การกำจัดคนเลว ด้วยการเปิดเผยข้อมูลผู้ที่กระทำชั่วบ่อนทำลายประเทศชาติ(Intelligent warfare)เป็นสิ่งที่พลเมืองดีพึงปฏิบัติและจัดเป็นการปฏิบัติราชการที่ดีซึ่งได้รับความคุ้มครองทางกฏหมายในประเทศและระหว่างประเทศและสมควรได้รับรางวัลที่ทำคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ยุคข้อมูลข่าวสารมีการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมความรู้และคุณธรรม เช่น เครือข่ายคุณธรรม กลุ่มพิทักษ์สภาพแวดล้อมโลก(Green peace) องค์กรตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น ป.ป.ป. เพื่อตรวจสอบและกำจัดคนเลว นำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายจำคุก ปลดให้พ้นจากอำนาจหน้าที่  การปล่อยให้กลุ่มคนเลวอยู่ในสังคมย่อมเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันก่อการชั่วร้ายอันบ่อนทำลายประเทศชาติโดยตรง
        2.การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ(Economic empowering) ด้วยการรวมกลุ่มพันธมิตรดังที่ปรากฏให้เห็น เขตเศรษฐกิจต่างๆ ส่งเสริมการสร้างรายได้การลงทุนที่มีผลกำไรสูง, การออม,ประหยัด การละเว้นจากความฟุ่มเฟือย
         3.การเสริมสร้างคุณภาพกำลังรบ (Weapon empowering) การพัฒนาคนมีคุณภาพสมรรถนะและขีดความสามารถสูง พัฒนาอาวุธที่ทันสมัย
         4.การเสริมสร้างจิตวิญญาณที่ดีงาม(Moral ,psychospiritual empowering)การพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศที่จะปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมแก่เยาวชนเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะสงครามทุกรูปแบบ การยกระดับพลังจิต ที่จะควบคุมให้คิดและประพฤติในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม พัฒนาเป็นอาวุธที่ทรงพลัง พลังจิตที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงโลก

 สงครามแนวคิด(Wisdom,Intelligent warfare,Political warfare, Religious warfare)
        มีมามานตั้งแต่อดีต การใช้แนวคิดที่แตกต่าง ด้วยเชื้อชาติศาสนา ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ ผลประโยชน์ นำไปสู่การรบ หรือการแย่งชิงเอาชนะด้วยความเชื่อแนวคิดการปกครองศาสนา เชื้อชาติ ทำลายฝ่ายตรงข้ามที่แตกต่างกัน เน้นให้เกิดความแตกต่างและแตกแยก
      
      อาจกล่าวได้ว่าเหตุแห่งสงครามคือความแตกต่างทางความคิดซึ่งนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขของสงคราม  จุดหมายของสงครามที่แท้จริงเป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ ที่ดิน อาหาร ความมั่งคั่ง แหล่งพลังงาน ทรัพยากรอันเป็นสิ่งชั่วร้ายของความเป็นมนุษย์ สงครามจึงยากจะหลีกเลี่ยงตราบเท่าที่มนุษย์ไร้คุณธรรม การเกิดศาสนาและความแตกต่างทางศาสนานำไปสู่สงครามศาสนาซี่งที่จริงคือการแย่งชิงดินแดนแล้วใช้ศาสนาเป็นเงื่อนไขหรือข้ออ้างการทำสงคราม
      ผู้ที่เข้าใจเหตุแห่งสงครามย่อมชนะสงครามและยุติสงครามได้โดยเร็ว
      การล้มล้างศัตรูที่มีแนวคิดตรงข้าม ก็คือการเปลี่ยนแนวคิดหรือ แสดงให้เห็นประโยชน์แนวคิดที่ถูกต้องดีงาม และ โทษของแนวคิดที่ชั่วร้าย หากสามารถเปลี่ยนแนวคิดสำเร็จจะไม่เกิดสงครามที่เลวร้าย เป็นการชนะสงครามโดยไม่ต้องทำสงคราม หรือสลายเงื่อนไขแห่งสงคราม
     แนวคิดที่ดีถูกต้องย่อมแพร่หลายและเกิดคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ
สยบศัตรูด้วยคลื่นที่ทรงพลังเหนืออาวุธ คือสติปัญญา (Wisdom power) สติปัญญาที่จะคิดการณ์วางแผน เอาชนะศัตรูดังกล่าวข้างต้น
  
การทำลายศัตรูโดยใช้ความแตกต่างทุกด้านทำลายความมั่นคงภายในเกิดจลาจล วุ่นวายไม่มีกำลังที่จะก่อสงครามซึ่งเป็นภัยแก่ฝ่ายเรา

สงครามแนวคิดเกิดมานาน เช่น สงครามศาสนาครูเสด สงครามอุดมการณ์ทางการเมืองสงครามเย็น การใช้อาวุธอานุภาพสูงในการข่มขวัญศัตรู ซึ่งจบลงที่แนวคิดที่ดีถูกต้องมักเป็นฝ่ายชนะ
แนวคิดความเป็นอิสรเสรีภาพFreedom ปราศจากการกดขี่ ความเท่าเทียมกันของคนทุกคน การยอมรับความแตกต่าง การคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ สติปัญญา ศีลธรรมอันดีงาม สิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น(ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น)

  ดังนั้นสงครามแนวคิด หรือสติปัญญาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสงครามและกำหนดแพ้ชนะโดยยังไม่เริ่มทำศึก
        ผู้ชนะคือผู้มีสติปัญญา(Wisdom power)เหนือกว่าเอาชนะศัตรูโดยใช้ แนวคิด การวางแผน กลยุทธ เอาชนะโดยไม่ใช้กำลังรบ เปลี่ยนแปลงศัตรูด้วยศัตรูเอง หรือควบคุมและเปลี่ยนแปลงโลก(Rule the world)ด้วยแนวคิดที่ถูกต้องดีงาม(Intelligent moral power) ดังกล่าวว่าชนะโดยไม่ต้องรบเป็นชัยชนะที่ดีที่สุด
        หากจะใช้กำลัง ก็ใช้กำลังและทรัพยากรศัตรูทำลายศัตรูเอง
         ทำลายศัตรูจากภายในด้วยการบ่อนทำลาย
                 กองโจร
                 การก่อวินาศกรรม
                 การปฏิบัติการจิตวิทยา
                 การข่าว
                 การใช้จารชน

ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของการปฏิบัติการสงครามพิเศษ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ชั่วร้าย ไม่ส่งเสริมการทำชั่ว เวบที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาคุณธรรม และความฉลาด ซึ่งเมื่อคนฉลาดและมีคุณธรรมย่อมชนะใจตนเองไม่ทำชั่ว ชนะสงครามในใจและมีชัยชนะต่อสงครามทุกรูปแบบ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และชนะง่ายๆด้วยยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ทุกคนในชาติควรร่วมมือกันปลูกฝังความดีและความฉลาดแก่บุตรหลานตั้งแต่ระดับครอบครัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยคุกคามจากสงครามนอกแบบ

 

คำขวัญผู้นำสู่ชัยชนะด้วยหลักคุณธรรม
  
มองการณ์ไกล คิดดี ทำดีที่สุด ทำทันที ทำได้ ทำจริง ไม่ทิ้งความฝันและประชาชน
อิสระเสรีภาพทางความคิด  ไม่จำกัดสิทธิมนุษย์ชน  คนทุกคนเท่าเทียมกัน
สามัคคี ขยันหางาน หาเงิน แก้หนี้ ทำให้รวย
กำจัดคอรัปชั่น มั่นคงความดี มากมีความฉลาด ปราศจากอบายมุข
เพื่อความสุขของปวงชน

ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง คนดีมีความฉลาดสร้างสังคมโลกที่มีความสงบสุข

 

 

แนวคิดการแก้ปัญหาระดับชาติ

ปัญหาก่อให้เกิดการพัฒนา

1.การพัฒนาระบบการศึกษา ผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ สร้างประชากรมนุษย์ที่ีสมบูรณ์แบบจากความไม่สมบูรณ์แบบ ตั้งต้นจากสร้างครูที่มีมาตรฐานของครูที่ฉลาดและมีคุณธรรมเป็นต้น แบบเพื่อผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพเป็นคนดี ฉลาด มีความสุข มีงานทำ ปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กับความรู้ตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ใช้ความเจริญทางเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด(IT :Independent freedom learning) เช่น การเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเลกโทรนิกส์ ้คอมพิวเตอร์์ สื่อต่างๆ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ การสร้างแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ มหาวิทยาลัยอิเลกโทรนิกส์(Cyber university)จนถึงโลกแห่งความฉลาด(Cyber wisdom)เพื่อนำความรู้มาใช้ จากโลกแห่งความรู้เสมือนจริง สู่โลกแห่งความเป็นจริง (From cyber world to reality world) รวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกปลุกฝังคุณธรรม อุดมการณ์ที่ดีถูกต้อง รวมโลกทั้งใบให้เป็นหนึ่งเดียว

2.การพัฒนาระบบการปกครอง ความมั่นคงประเทศ Political warfare ,No frontier,Human unity การรวมมนุษย์ทุกชาติิพันธุ์เข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่ง มนุษย์ที่ดี,ฉลาด,มีคุณธรรม ยอมรับความแตกต่างทุกด้านสีผิวเชื้อชาติศาสนาวรรณะ, ความเป็นอิสระทางความคิดและการกระทำ การคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ สลายการเบียดเบียนการก่อสงคราม สลายความขัดแย้ง สลายพรมแดน สลายความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ รวมทุกศาสนาเข้าด้วยกัน การร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ผลประโยชน์ร่วมกัน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจระบบการปกครองที่เป็นธรรม ชนะสงครามโดยไม่ต้องรบ

ระบบราชการที่ดี การผลิตข้าราชการที่ดี ที่ีมีความรู้ความสามารถและที่ีสำคัญที่สุดมีจริยธรรม การคัดเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมมีความสามารถ เข้ารับราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นธรรม มีระบบที่ดี เพื่อใช้บุคคลากรให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด พิจารณาการเลื่อนขั้นตำแหน่งจากผลงานที่มีประโยชน์ อายุราชการ การดำรงตนที่ดี หรือ ระบบความสามารถ(Ability system)ระบบอาวุโส(Seniority system) ระบบเกียรติศักดิ์(Honor system) ข้าราชการทำงานและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน,รู้จักสัมมาคารวะความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักอาวุโส รู้จักผิดชอบชั่้วดี รักษาเกียรติแห่งตนและวิชาชีพ กำจัดระบบคอรัปชั่น การใช้เส้นสายซื้อขายตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ มีระบบตรวจสอบระบบราชการและข้าราชการ

การต่อต้านคอรัปชั่น การบ่อนทำลายในประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อความเจริญของประเทศ

3.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ อุตสาหกรรมปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค รถยนต์ เครื่องมือเครื่องจักรกล เพิ่มผลผลิตเพื่อใช้ภายในและส่งออก ภายนอกประเทศ ขยายตลาดภายในและภายนอกประเทศ กลุ่มประเทศ เพิ่มอัตราการจ้างงาน เพิ่มรายได้ ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ ลดการนำเข้า(ประหยัด) ประชาชนมีกินมีใช้มีรายได้ดีมีงานทำมีสุขภาพดีมีความปลอดภัยมีปัจจัยสี่พอเพียง เพิ่มรายได้ประชาชนเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

4.การพัฒนาระบบการกระจายน้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ระบบดาวเทียมตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและแหล่งน้ำำ ควบคุมทิศทางและอัตราการไหลของน้ำ ควบคุมประตูน้ำและเขื่อนทั่วประเทศ มีแหล่งกักเก็บน้ำบนผิวดิน และใต้ดิน เพื่อใช้ในฤดูแล้ง มีการเชื่อมของคูคลองแม่น้ำท่อน้ำใต้ดิน ไปยังแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินและผิวดิน เพื่อระบายน้ำจากที่ท่วมขังไปเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ถมที่ดินและปลูกต้นไม้ตามแนวแม่น้ำเพื่อเป็นกำแพงธรมชาติป้องกันนำ้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่รอบแม่น้ำ ส่งเสริมการปลูกป่าเชิงพาณิชย(ลดการตัดไม้ทำลายป่า)และป่าทดแทน แก้ปัญหานำ้ท่วมและขาดน้ำอย่างเป็นระบบ

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยดาวเทียมตรวจสภาพภูมิอากาศ การวางแผนแก้ปัญหาทั้งระบบก่อนจะเกิดปัญหา การสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า(Simulation model for diaster solving)

5.การพัฒนาระบบคมนาคม การใช้ดาวเทียมร่วมกับโครงข่ายกล้องวงจรปิด ควบคุมอัตราการเคลื่อนของรถยนต์เช่นเดียวกับการไหลของน้ำ การสร้างอาคารจอดรถสาธารณะเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายการจราจรมวลชน รถไฟฟ้า รถใต้ดิน ที่ครอบคุมทั่วกทม. การสร้างระบบคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียน การสร้างถนน รถไฟ เชื่อมเวียดนามจนถึงพม่าและจากมาเลเซียถึงจีนโดยมีประเทศไทยเป็นสี่แยกหรือจุดศูนย์กลาง เกิดความสะดวกรวดเร็วส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาค