ประวัติศาสตร์

History of Neurosurgery in thailand

                “To learn from the past for future success”                                                               
   Neurosurgery in Thailand were settle by learning from many well developed countries USA.,Europe,The curriculum was created similar to the foreign country .
    The era of neurosurgery can be classified as

1.Settle neurosurgery in thailand

             The beginning since 2480   World war 2:Learnig from foreign country many doctor were send to many develop country for learning and practice both neuroscience and neurosurgical operation.then they were comeback for settle the neurosurgery in Thailand to treat and teach the neurosurgery. The first neurosurgical operation in Thailand is  the decompressive craniectomy for traumatic brain injury treatment  at Siriraj hospital since 2480 by Dr. Bunjong tarnrug
       Professor Udom poshakrisna at Siriraj hospital (Learn from Australia&USA.)
       Professor Smarn muntrabhorn at Chulalongkorn hospital(Learn from England)
               Settle of the college of surgeon of Thailand since 2518 and develop to Royal college of surgeon since 2523
               CT scan was first used in Thailand since 2524

2.Settle the curriculum

          The training program,curriculum were estrablished and the first residency training begin at chularlongkorn memorial hospital since 2512

3.Settle of neurosurgeon association

          All neurosurgeons from all medical center were participated and shared knownledge for develop learning in Thailand. The association of neurosurgeon of Thailand was estrblished since 2528

4.Develop from neurosurgeon association to college and to be Royal college of neurosugeon

         The college of neurosurgeon of Thailand was estrablished since 2551
         The present day now we are growing and developing in all aspect including
          1. Curriculum
             Medical student & residency training for quality of training :Standard quality control are undertaking and evaluation every 5 years .The training program were strengthened both content,practice,ethic from 3 years course to 5 years course.
          2.Improved  patient safety and quality of neurosurgical treatment
               The standard of neurological surgery treatment were made such as CPG of TBI,Spine injury,Hydrocephalus,CVA treatment since 2540 and it will be revised& updated for safety treatment
                The standard of surgical ethic : Good surgical practice  were made since 2553
               Further standard  of another  treatment will be created.
           3.Developing of high technology instrument  
                 neuroimaging
                 neuronavigator : frambased stereotactic
                 neuromonitoring
                 neurosurgical technic(minimal invasive technic,endoscope,laser,brain&spine suit etc.)
                 neurotransplantation
                 neurosurgical instrument
                 neurological research&development
                 neurooperative simulation
     From the past till present  we used imported foreign technology & instruments: CT,MRI,SPECT,PET,Monitoring,Endoscope,Microdissector etc.which have high cost,now and in the future many centers are trying to created many instruments in Thailand which have low cost ,high effective than foreign country.
  We learn from the past both success and fault,Now we are developing to success in the future we will show the excellent success like other foreign country.The evolution were begun and continue develop innovation,curriculum,quality of the treatment.
                                  The excellent for all human being.

ประวัติศาสตร์แพทย์ทหาร การก่อตั้งรพ. การฝึกอบรมแพทย์ ประวัติศาสตร์ศัลยกรรม

  กรมแพทย์ทหารบก ย้ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง เคยตั้งที่ปากคลองหลอด วังพญาไท และสุดท้ายอยู่ตรงข้ามวังพญาไท มีอายุมา111ปีในปี2554รพ.พระมงกุฎเกล้า เปลี่ยนชื่อจากรพ.ทหารบก(71ปี) อายุ59ปี

ยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2382 กรมหมอ เกิดขึ้นเมื่อมีสงครามพระตะบอง 
2415 นพ.เทียนฮี้ จบแพทย์จากUSA บรรจุกรม ทม. เป็นแพทย์ใหญ่ทหารบกคนแรก
2443 กองแพทย์กรมกลาง กรมยุทธนาธิการ รพ.กลางกรมทหารบก ปากคลองหลอด ต่อมาย้ายไป วังหน้า แล้วไป ท่าน้ำวัดราชบูรณะ ย้ายไปปากคลองหลอด สุดท้ายย้ายมาอยู่วังพญาไท
2447 กรมแพทย์ทหารบก 2457 กรมแพทย์สุขาภิบาลทหารบก  2474 กรมแพทย์สุขาภิบาลทหาร

ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
2475 กองเสนารักษ์ทหารบก ที่วังพญาไท
2479 กรมแพทย์ทหารบก 2485 กรมเสนารักษ์ทหารบก 2489 กรมแพทย์ทหารบก ย้ายไปอยู่ปากคลองหลอด
25 พย. 2495 รพ.ทหารบก เปลี่ยนชื่อเป็นรพ.พระมงกุฎเกล้า 2495 ก่อตั้งรร.เสนารักษ์
2510 เปลี่ยนแพทย์ใหญ่ทหารบกเป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
2512 กรมแพทย์ทหารบกย้ายกลับมาวังพญาไท
2514 รพ.พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
2518 ก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.)
2527 ก่อตั้งศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า(ศพม.)
2532 ย้ายกรมแพทย์ทหารบก แทนที่กรมการสัตว์ทหารบก
2549 รพ.พระมงกุฎเกล้าเปิดใช้อาคารใหม่ 21 ชั้น
2550 รพ.สุรนารีเปิดใช้อาคารใหม่ 9 ชั้น

ประวัติศาตร์ประสาทศัลยแพทย์
2480 ผ่าตัดบาดเจ็บที่ศีรษะรายแรกที่รพ.ศิริราช
2512 เริ่มการฝึกอบรมประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ที่รพ.จุฬา
2518 ก่อตั้งวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2523 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2528 ก่อตั้งสมาคมประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2547 เริ่มหลักสูตรการฝึกอบรมประสาทศัลยแพทย์จาก 3ปี- 5ปี

2551 วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย