กลยุทธสู่ความเป็นเลิศ(Excellence strategy)

                                                                                                  พอ.ศุภกิจ สงวนดีกุล

การดำเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ หรือ ยอดเยี่ยมที่สุด เหมือนการปีนขึ้นสู่ยอดเขา
ขั้นตอนที่สำคัญ(Core value:TV ROME)
      1.Target เป้าหมาย
      2.Vision&Planning วิสัยทัศน์และการวางแผน การนำองค์กร
      3.Resources & Structural management &Research ทรัพยากร,การจัดการโครงสร้างการบริหาร,การศึกษาวิจัย
      4.Obstrucle&Tactic to conquer อุปสรรค และการเอาชนะ แผนการแก้ปัญหา
      5.Method&Result วิธีการและผลลัพธ์
      6.Evaluation&Replanning  การประเมินผลและกระบวนการวางแผน
      7.Evolution&Development การปรับปรุง และกระบวนการวิวัฒนาการสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น

1.เป้าหมาย Target
     ทุกองค์กรมีเป้าหมายที่จำเพาะ การกำหนดเป้าหมายนำไปสู่กระบวนการต่างๆ การปฏิบัติที่ไร้เป้าหมายเป็นการกระทำที่ไร้ค่า ผู้นำองค์กรต้องมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย เส้นทางที่จะมุ่งสู่ที่หมายจึงจะนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้  เช่นเดียวกับนักปีนเขา ถ้ารู้เส้นทาง เป้าหมายก็จะไปถึงที่หมาย หากไม่รู้ที่หมายย่อมหลงทางนำไปสู่หลุมพรางแห่งหายนะ  คำถามที่ต้องคิดว่าทำไปเพื่ออะไร เป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร จึงจะกำหนดแผนการดำเนินงานที่ถูกต้องได้
   รางวัลต่างๆมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแข่งขันอันนำไปสู่การพัฒนาให้ได้รับผลสำเร็จที่ดีเลิศ การปฏิบัติต่างๆจึงไม่ได้มีเป้าหมายที่รางวัล เป็นการพัฒนา หรือ วิวัฒนาการสู่สิ่งที่ดีที่สุด เหนือคู่แข่ง
     การพัฒนาองค์กรโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติเป็นผลสำเร็จ สู่ความเป็นเลิศซึ่ง ควรดำเนินการสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รางวัลเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน หรือผลพลอยได้ และเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางอ้อม
     เป้าหมายของการแพทย์ เป็นการรักษาคนป่วยให้หาย หรือการดูแลสุขภาพมนุษย์ ที่มีคุณภาพ รักษาคนหาย รอดตาย พ้นความพิการ  ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อรางวัล รางวัลที่แท้จริง มนุษย์มีสุขภาพดี  ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การรักษามีประสิทธิภาพผลการรักษาดีเลิศ อัตราตาย อัตราพิการต่ำ ผู้ป่วยหายจากโรค คนใกล้ตายก็รักษาให้ฟื้นจากความตาย คนพิการกลับมาเป็นปกติ ผลการรักษาเหนือความคาดหมายหรือดีกว่าองค์กรอื่นและมีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง
     เป้าหมายของรพ.เป็นรพ.ที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐาน มีทรัพยากรที่มีคุณค่าและพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการรักษาที่ดีเลิศ
    เป้าหมายของรร.แพทย์ เป็นการ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีเลิศ มีความรู้ความสามารถ และสำคัญที่สุดมีคุณธรรม  มีการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา
    เป้าหมายรพ. รร.แพทย์ เป็น การรวมเป้าหมายทั้งสองดังกล่าวเข้าด้วยกัน ผลการรักษาที่ดีเลิศ  การผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่ดีเลิศ(ความรู้,ทักษะ,คุณธรรม) การผลิต(สังเคราะห์)องค์ความรู้
    เป้าหมายทางธุรกิจ เป็น ผลประกอบการที่ดีเลิศ มีผลตอบแทน กำไรสูง มาจากการบริการที่ตอบสนองตรงความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ดังนั้นเป้าหมายทางการแพทย์ ไม่ใช่เป้าหมายทางธุรกิจ เนื่องจากการแพทย์ไม่ได้มุ่งผลกำไร มุ่งผลการรักษาสุขภาพมนุษย์  ผลการรักษาที่ดีซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางธุรกิจเนื่องจากสร้างความพึงพอใจ(ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยที่ต้องการหายจากโรค พ้นความทุกข์ทางกายและใจ) นำไปสู่ผลประกอบการที่ดีทางธุรกิจ
  เป้าหมายทางทหาร เป็น ความมั่นคงของประเทศ การเอาชนะสงครามทุกรูปแบบ
  เป้าหมายของรพ. รร. แพทย์ ทหาร เป็นการ รวมเป้าหมาย ทางการแพทย์ รพ. รร.แพทย์ ทหาร เข้าด้วยกันซึ่งมีลักษณะจำเพาะยิ่งขึ้น  ทั้งผลการรักษา การผลิตแพทย์ ความมั่นคงของประเทศ  ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญที่จะสำเร็จดังกล่าวนอกจากจะสรุปเป็นคำขวัญ อนุรักษ์กำลังรบ น่าจะเป็นการแพทย์เพื่อทหารและประชาชน
       เป้าหมายที่ดีเลิศ ย่อมสำเร็จได้ด้วยสิ่งที่ดีเลิศ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด มนุษย์ที่ดีเลิศ
       การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างผู้นำซึ่งฉลาดและดี ,แพทย์ที่ดี นำไปสู่ผลการรักษาที่ดี ประชาชนและทหารมีสุขภาพดี ประเทศชาติจึงมั่นคง
       ทุกการเคลื่อนไหวย่อมมีเป้าหมายที่ชัดเจน(Every movement have it’s targer)

2.วิสัยทัศน์และการวางแผน(Vision&Planning) 
     การมองเห็นเป้าหมาย คือสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ การมองเห็นที่แตกต่างจากการมองของคนทั่วไป มองเห็นเป้าหมาย เส้นทางหรือวิธีการ  อุปสรรคและหนทางเอาชนะ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ย่อมกำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จได้ เช่นเดียวกับนักปีนเขาที่นำทางสู่ยอดเขา ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดย่อมมองหาช่องทางสู่ยอดเขาได้สำเร็จ
 เมื่อรู้เป้าหมาย ก็สามารถกำหนดเส้นทาง วิธีการ อันเป็นกระบวนการวางแผน การวางแผนสู่เป้าหมาย วิเคราะห์วิธีการ ปัญหา อุปสรรคหลุมพราง ที่จะเกิดขึ้น การหาวิธีการแก้ปัญหา เอาชนะอุปสรรค เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ        การจัดการด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ทรัพยากร ผลลัพธ์ และการประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่รู้จบ จนกว่าจะสำเร็จถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้
    การเห็นอนาคต ไม่สำคัญเท่าการจัดการปัจจุบันเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตไปในทิศทางที่ต้องการ
 เป็นการวางแผนปัจจุบัน เพื่อผลสำเร็จในอนาคต (Present planning for future success)คนที่รู้จักกำหนด หรือสร้างอนาคตจากปัจจุบันย่อมประสบความสำเร็จ
    สิ่งที่จะสำเร็จจากการกำหนดเป้าหมายมาจากการวางแผนอย่างฉลาด วิเคราะห์สิ่งที่มีอยู่ และสิ่งที่ยังไม่มีซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย  สิ่งที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่ยังไม่มีสร้างขึ้น ได้แก่ ทรัพยากร, บุคคล, สถานที่ ,งบประมาณ, แผนการดำเนินงาน,  ระยะเวลา, อุปสรรค ปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนอย่างรอบคอบ เหนือกว่าโหรที่คาดการณ์อนาคตเพียงทิศทางเดียวซึ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อนสูง การวางแผนที่ดีจะแม่นยำถูกต้องต่อทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกรูปแบบโดยการกำหนดหรือจำลองสถานการณ์ต่างๆ และผลลัพธ์ที่เกิดตามมา(Simulation case&result) เพื่อการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ(Perfect planning)ซึ่งประกอบด้วยแผนการหลายแผน(Multiple subplanning)ขึ้นกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้น(Responsible for changing of situation) มีแผนการหลัก แผนสำรอง เพื่อ
      หลีกเลี่ยงป้องกัน และแก้ไขเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์(Pitfall,Problem solving :Risk management plan)
      ส่งเสริมการปฏิบัติที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่ต้องการ (Promote target acting plan for success)
เมื่อวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  มีการจัดการโครงสร้างการบริหารทรัพยากร 
สิ่งสำคัญที่สุดคือ มนุษย์ ผู้นำที่ฉลาดและดี รู้จักเป้าหมายและมีสติปัญญาที่จะคิดการณ์ต่างๆอันนำไปสู่ความสำเร็จเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ผู้ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น คิดในสิ่งที่ผู้อื่นคิดไม่ถึง ทำในสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้ การจะได้มนุษย์ที่ดีเลิศดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จตรงตามเป้าหมาย และเป็นเหตแห่งความสำเร็จ เมื่อมีผู้นำดี ต้องมีผู้ปฏิบัติที่ดีเช่นเดียวกัน

3.Resources & Structural management&Research ทรัพยากร ,การจัดการโครงสร้างการบริหารและการศึกษาวิจัย
     การวางแผน เริ่มจากการวิเคราะห์ทรัพยากรต่างๆที่มี  
      จัดโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการ เป็นขั้นตอนแรก ของการวางแผนการใช้ทรัพยากรซึ่งแผนโครงสร้างขึ้นกับทรัพยากรที่จะใช้และที่มีอยู่
บุคคล  การ จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดจำนวน คุณลักษณะบุคคลากรที่เหมาะสมต่อขนาดขององค์กรและการเติบโตในอนาคต กำหนดโครงสร้าง
            ผลิตหรือคัดเลือก บุคคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ  เสริมสร้างศักยภาพบุคคลากร
            ใช้ บุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยดึงศักยภาพที่มีอยู่ให้นำมาใช้อย่างเต็มที่ มีการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงาน(Reward&punishment) ทำให้บุคลากรเข้าใจ รักองค์กร และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ครองใจบุคลากร สร้างความสามัคคี เพื่อให้เกิดความริเริ่มต่อการพัฒนางานในทุกระดับ  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
             พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีขีดความสามารถสูง
             สร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ  เช่น ตำแหน่ง ผลตอบแทน โบนัส สวัสดิการ
งบประมาณ การบริหารงบประมาณ
             กำหนดทุน และงบประมาณที่ต้องใช้ บริหารการจัดหาและการใช้งบประมาณ ด้านบุคลากร,วัสดุ,ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายรับ รายจ่าย งบสำรอง  กองทุนมูลนิธิ การสร้างประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง
  ควบคุมสมดุลของรายรับและรายจ่ายที่ก่อให้เกิดผลกำไร ส่งเสริมการประหยัด และการออมเงิน กำหนดการเติบโตทางการเงิน บริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วยการวางแผนหลายแผน การมีเงินสำรองเพื่อการลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะ สั้นและระยะยาว
สถานที่ การสร้าง ขยายสถานที่ บำรุงรักษา ตกแต่ง สถานที่สภาพแวดล้อมในการทำงานและการบริการที่ดี
เวลา  การบริหารการใช้เวลาเพื่อดำเนินการสำเร็จตามเวลาที่กำหนด มีความยืดหยุ่นของการใช้เวลา
การติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการสื่อ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกเข้าถึงบุคคลากรภายในองค์กรและบุคคล กลุ่มเป้าหมาย ภายนอกองค์กร
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  การบริหารจัดการด้านการผลิต พัฒนาการผลิต การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าต่อองค์กร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรและขั้นตอนสุดท้ายเกิดวิวัฒนาการ(Evolution)  HA TQA จัดเป็นนวัตกรรมในการควบคุมคุณภาพ การบริการ ธุรกิจ
การศึกษาวิจัย(Research) เพื่อหาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อผลสำเร็จที่ดีเลิศ การวางแผนจัดเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     
       4.Obstrucle&Tactic to conquer อุปสรรค และการเอาชนะ, แผนการแก้ปัญหา
อุปสรรคและปัญหา เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ไม่ใช่สิ่งที่น่าวิตก และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคิดถึงเสมอในการวางแผนที่สมบูรณ์ ทุกอุปสรรคและปัญหามีทางเอาชนะและแก้ไขด้วยความฉลาดในการวางแผน  ชึ่งคาดการณ์หรือกำหนดไว้ล่วงหน้ารวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อุปสรรคที่ เกิดขึ้นกับทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งแผนการที่กำหนดและ เวลา ดังนั้นผู้นำที่ฉลาดจะใช้สมอง ในการวางแผน บุคลากรดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จ  ผู้นำที่ดีทำงานหนักและเคยผ่านงานหนักมาแล้วจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับสูงสุดผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆมีวิธีการคิดและการแก้ปัญหาแตกต่างกันไปและรับผิดชอบต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น งานที่สำคัญคือการมองเห็นเป้าหมาย อย่างชัดเจน และมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายนั้น
  การจำลองสถาณการณ์ และ การทดลองหาวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบ เป็นการศึกษาวิจัยสำหรับผู้นำที่ชาญฉลาดเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และสร้างแผนการ ต่างๆไว้ใช้เมื่อจำเป็น
 อุปสรรคและปัญหา เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค และการแก้ปัญหาเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและปฏิบัติ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การปรับตัว และวิวัฒนาการของสิ่งต่างๆ ซึ่งผู้นำและบุคลากรต้องฝึกใช้ความคิดในการวางแผนและการแก้ปัญหาต่างๆที่มีและอาจเกิดขึ้นในทุกระดับ  ทุกปัญหามีคำตอบหลายคำตอบซึ่งต้องเลือกคำตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อมุ่งไปให้ถึงเป้าหมายเป็นผลสำเร็จของการแก้ปัญหา   
    เช่น โรค และการรักษาโรค อุปสรรคและปัญหาคือโรค  ,แพทย์เอาชนะปัญหา อุปสรรค ก่อให้เกิดกระบวนการรักษา,  ผลสำเร็จที่ต้องการคือเป้าหมาย ผู้ป่วยหายจากโรค  การแพทย์เกิดจากปัญหาหรืออุปสรรค คือโรค ความพยายามเอาชนะโรคก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาวิจัย ถ่ายทอดความรู้ เกิดรพ. รร.แพทย์ขึ้น และต่อเนื่องไปยังธุรกิจในระบอบทุนนิยม
    มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ระบบที่ดีที่สุดที่ควรมี ปัญหาคือองค์กรต่างๆมีมาตรฐานหรือไม่ หากมีอยู่แล้วเพียงแค่จัดรูปแบบให้เป็นไปตามหัวข้อที่กำหนด หากยังไม่มี พัฒนาให้มีขึ้น ทรัพยากรบุคคลผู้มีสมอง สติปัญญาเป็นเลิศ เป็น สิ่งสำคัญเสมือนหัวใจองค์กร

      5.Method&Result วิธีการและผลลัพธ์
       กระบวนการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ตามระยะเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนด และตรวจสอบปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อแก้ไข ให้การดำเนินงานราบรื่น หากมีปัญหาด้านเวลา ควรมีการยืดหยุ่น เช่น ขยายเวลา โดยมุ่งที่ผลสำเร็จมากกว่าการกำหนดเวลาที่ตายตัว เพื่อให้การดำเนินงานไม่เร่งรีบจนเกิดผลเสีย และเพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการ และผลพลอยได้ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป

      6.Evaluation&Replanning  การประเมินผลและกระบวนการวางแผน
กระบวนการประเมินผลทุกขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงการวางแผน ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ มีความคลาดเคลื่อนจากสาเหตุใดและรีบแก้ไขให้ทันเวลา หากแผนการมีปัญหาควรคิดแผนใหม่หรือใช้แผนสำรองที่กำหนดไว้
   การประเมินภายใน การประเมินจากภายนอก
   ผู้ประเมิน  ระดับบุคคล ผู้ปฏิบัติ 
                   คณะกรรมการ 
   รูปแบบการประเมิน ประเมินผลจากข้อมูล เอกสารหลักฐาน  ระบบ ผลการดำเนินการ
                               ประเมินการบริการจากการตรวจเยี่ยมสถานที่ จริง
                               ประเมินทางตรงจากผู้ให้บริการและทางอ้อมจากผู้ใช้บริการ
  วิธีการประเมิน วิเคราะห์แยกหัวข้อ  เพื่อให้คะแนน แล้วนำมาสรุปรวมผล สรุปรายงานผลแก่ผู้ให้บริการเพื่อ
 ใช้ผลการประเมินวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

      7.Evolution&Development การปรับปรุง และกระบวนการวิวัฒนาการสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้น
เมื่อการดำเนินงานสำเร็จตรงตามแผนการ ถึงเป้าหมายแล้ว สร้างแนวทางปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานเพื่อการดำเนินการซ้ำในเรื่องเดิม และพัฒนาแนวทางที่ดียิ่งขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอื่นต่อไป กระบวนการคิด ปฏิบัติอย่างมีหลักการวางแผน เป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกิดรูปแบบแผน และมีวิวัฒนาการเป็นระบบคุณภาพ  ดังเช่น ระบบมาตรฐานต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพ เช่น  HA,CPP,TQA  เมื่อเข้าใจกลยุทธการวางแผนและการดำเนินงานแล้วไม่ว่าจะมีกี่มาตรฐาน ก็จะสามารถประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายของการกำเนิดระบบมาตรฐานดังกล่าว และกำเนิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆมากกว่าการกำหนดมาตรฐาน เมื่อองค์กรประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีสมอง มีคุณภาพ และผู้นำที่มองการณ์ไกล
            สิ่งสำคัญคือเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ  การวางแผนและปฏิบัติจนบรรลุถึงเป้าหมาย ผลตอบแทนที่สำคัญ คือ คุณภาพที่เกิดขึ้นในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ เมื่อระบบมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ผลพลอยได้เป็นรางวัลคุณภาพ ดังนั้นถ้าต้องการได้รางวัลจะต้องตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องอย่างมีหลักการดังกล่าวเพื่อทำให้องค์กรมีคุณภาพ
             วิวัฒนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคล จนถึงองค์กร ซึ่งระดับบุคคล มีการพัฒนาจากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับบริหาร หรือระดับวิชาการ ซึ่งไม่ควรมองข้าม ระดับองค์กรมีการเติบโตขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น การบริการต่างๆก็เติบโตขึ้นเช่นกัน เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นทุกวัน จึงเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดเป้าหมายด้านวิวัฒนาการขององค์กรจะก้าวหน้าไปในทิศทางใดเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
              เริ่มจากเป้าหมาย การมองอนาคตอย่างมีความคิดเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ วางแผนหลายแผน ศึกษาวิจัย พัฒนา การปฏิบัติ ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแผนงาน จนบรรลุเป้าหมาย แล้วเริ่มกำหนดเป้าหมายต่อไป เป็นวงจรที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ก่อให้เกิดระบบ มีการวิวัฒนาการต่อเนื่อง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
              ขั้นตอนเชิงวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานตั้งแต่อดีตถึงอนาคต ผู้ใดเข้าใจก็จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร ซึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงจะอยู่ที่ผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
              การกำหนดเป้าหมายที่ดีเลิศ เป็นการมองอย่างชาญฉลาดซึ่งการจะไปถึงจุดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถของมนุษย์ที่ดีรู้จักคิดและปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและดีงาม
 
               ประโยชน์ที่แท้จริงเพื่อมนุษยชาติทุกคน( Core value : Excellence for all human being)

 

ความเป็นเลิศทางศัลยกรรม(Excellence surgery)
      ผลสำเร็จสูง(High success rate)
      การผ่าตัดปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย(Patient safety,No surgical mortality)
      อัตรตาย ,พิการ,โรคแทรกซ้อนต่ำ(Low morbidity,mortality,complication)
      การฟื้นตัวสูงสุดรวดเร็ว(Maximized recovery)
      ลดระยะเวลาอยู่ใน รพ.(Short length of stay in hospital)
      ความถูกต้อง,แม่นยำ,คุ้มค่า,มีประสิทธิภาพ,มีมาตรฐานของการรักษาโรค(Validity,Accuracy, Cost-Effective, Standard of treatment)
      คำนึงถึงความเป็นมนุษย์และจริยธรรม(Humanity,Ethic,Sympathy-empathy)
      กระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ดี(Good Service system)